Gå til sidens indhold

Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:23-04-2024 15:27
Høringsfrist:21-05-2024 00:00
Departement:Departement for Børn og Unge
Høringssvar sendes til::iian@nanoq.gl

Beskrivelse af høringen
Naalakkersuisuts handicappolitik bygger på en forståelse af handicap som de sam-fundsskabte barrierer, som en person med en funktionsnedsættelse møder i samfun-det. Derfor er formålet med Naalakkersuisuts handicappolitik at skabe et samfund uden disse barrierer. Formålet med lovforslaget er at give personer med handicap flere ret-tigheder samt sikre, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskeret-tighederne, fundamentale frihedsrettigheder samt at fremme selvstændigheden, respek-ten og værdigheden hos personer med handicap.

Forslaget knytter sig til de overordnede politiske mål og FN’s Konvention om Rettighe-der for Personer med Handicap. Yderligere følger forslaget op på en række politiske beslutninger fra blandt andet Inatsisartut samt konkrete problemstillinger baseret på erfaringerne med gældende lovgivning. Desuden følger forslaget blandt andet op på finanslovsaftalen om finanslov 2023 om forbedringer på handicapområdet bl.a. vedrø-rende lovgivning.

Derudover tilsigter forslaget at implementere nogle af de overvejelser, der kom til ud-tryk på en handicapworkshop fordelt på to dage, som blev afviklet i oktober 2023 med deltagelse af fagfolk fra kommunerne, Selvstyret og NGO’er og rettighedsinstitutioner.

Baggrund
Det er vigtigt at fremme personer med handicaps deltagelse i det civile, politiske, øko-nomiske, sociale og kulturelle liv på lige fod med alle andre. Derfor arbejdes der løben-de for at sikre, at personer med handicap får adgang til den hjælp og støtte fra det offentlige, der skal til for at kunne få en god og velfungerende hverdag. Behovet for hjælp og støtte kan variere meget, men uanset behov er det vigtigt, at borgeren får den rette indsats. Derfor arbejdes der løbende på at styrke borgernes retssikkerhed.
En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige, faglige og økonomi-ske gevinster ved at investere i forebyggelse og samfundstilpassede støtteforanstalt-ninger. En tidlig forebyggende indsats betaler sig og giver livslang effekt. Derfor er tidlig indsats samt efterværn indarbejdet i nærværende forslag, hvortil forslaget ligele-des giver pårørende mulighed for pasning af en nærtstående med handicap. Efterværn foreslås for at sikre en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Mødet med kommunen er centralt for, at mennesker med handicap modtager den hjælp samt vejledning og rådgivning om muligheder for støtte, der gør det muligt at leve et selvvalgt og meningsfuldt liv med mulighed for at bidrage og deltage i samfundet.

Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at forslaget blev udformet således, at det sætter rammerne for en optimal udnyttelse og styrkelse af de ressourcer, der allerede er til stede i kommunerne. Forslaget forbedrer mulighederne for efterlevelse af lovgivnin-gen om støtte til personer med handicap ved at foreslå digitalisering af sagsbehandlin-gen.

De nye bestemmelser i forslaget omhandler:

- Formålet: Med Inatsisartutloven ønskes en realisering af personer med handi-caps menneskerettigheder inden for den sociale sektor, men også i andre sek-torer gennem støtte efter denne Inatsisartutlov. Støtte efter Inatsisartutloven til personer med handicap har til formål at dække basale behov, f.eks. at sikre personlig hygiejne, eller at en person med handicap får mad. Det er i sådanne sammenhænge væsentligt, at kommunen, som træffer afgørelse om støtte til sådanne basale behov, og at personalet, som yder støtten, har fokus på per-sonens menneskerettigheder. Støtten sikrer f.eks. personens ret til at deltage i samfundslivet og herunder i det politiske liv. Myndighedernes virke på social-området forpligter til at sikre personer med handicaps rettigheder i alle aspek-ter.

- Støtte til at frit kunne vælge bolig, i det omfang at det er muligt

- Udvidet målgruppe

- Definitioner: Høringsparter må gerne foreslå andre begreber, som ønskes defi-neret i lovens henseende.

- Udredning

- Tidlig indsats

- Lægelig undersøgelse

- Bisidder

- Midlertidigt anbringelsessted

- Bokollektiv

- Beskyttede boenheder

- Døgntilbud

- Ophold i botilbud uden for Grønland

- Forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb

- Udviklingsplan

- Bostøtte til varetagelse af omsorg i eget hjem

- Boligindretning

- Hjælpemidler

- Motordrevne køretøjer

- Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte

- Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

- Kurser og rådgivning

- Beskæftigelses- aktivitets- og samværstilbud

- Kollektiv kørselsordning

- Ledsagelse

- Efterværn

- Pasning af nærtstående med handicap

- Besøgsrejser

- Skærpet personrettet tilsyn

- Udarbejdelse af en landsdækkende strategi for udviklingen på døgntilbudsom-rådet

- Anvendelse af et fælles offentligt IT-system til brug for administration

- Årligt indberetning af statistiske oplysninger

- Forsøgsordninger

Forslaget er en omfattende revidering af de lovmæssige rammer på handicapområdet og indeholder nye og forbedrede muligheder for både kommunerne og Naalakkersuisut til at kunne støtte alle personer med handicap i at nyde et værdigt liv med samme ret-tigheder og muligheder som andre. Forslaget er endvidere udformet for at gøre loven mere brugervenlig, blandt andet ved at indarbejde bestemmelser fra 2 bekendtgørelser i lovforslaget.

Det skal bemærkes, at i forslaget udgår gældende ”§ 5. Alle offentlige bygninger og faciliteter skal så vidt muligt indrettes således, at personer med handicap sikres adgang og brug heraf.” Begrundelsen er, at bygninger og boliger ikke er et socialt anliggende, men et bygnings- og boliganliggende.

Generelt om høringen

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Børn og Unge på iian@nanoq.gl, med kopi til Himaginiy Ajirath Kugan på hina@nanoq.gl og Kirsten Ole-sen-Nzulumike på kiol@nanoq.gl.