Gå til sidens indhold

Udkast til forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2024 om lokale mineralaktiviteter og

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:12-10-2023 14:16
Høringsfrist:17-11-2023 01:00
Departement:Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Udkast til forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2024 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. (råstofloven)

Hermed sendes ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2024 om lokale mineralaktiviteter”, og ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2024 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. (råstofloven)” i høring med henblik på fremsættelse på forårssamlingen 2024.

De to forslag sendes samlet i høring, da forslaget til ændring af råstofloven er en konsekvens af vedtagelsen af forslaget til lov om lokale mineralaktiviteter.

Baggrund og formål
Den gældende lov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor regulerer alle forhold vedrørende udnyttelse af råstoffer, herunder kulbrintetilladelser, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser vedrørende mineraler, småskalatilladelser og miljøforhold. Loven administreres af Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Råstofstyrelsen og Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling.

Da en lov, der dækker så forskelligartede forhold, dels kan virke uoverskuelig for borgere og virksomheder, og dels, i råstoflovens tilfælde, hvor nogle bestemmelser regulerer både almindelige mineraltilladelser, småskalatilladelser og kulbrintetilladelser, må behandle visse emner meget overordnet, findes det hensigtsmæssigt, at reguleringen af råstofområdet opdeles i flere love, der specifikt regulerer de enkelte områder. Det foreslås derfor, at forholdene der i dag reguleres af råstofloven, fremover reguleres i tre forskellige love. En selvstændig minelov om forhold vedrørende almindelig minedrift (Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, som blev vedtaget på forårssamlingen 2023), en selvstændig lov om lokale mineralaktiviteter, som regulerer småskalaaktiviteter og udnyttelse af mineraler til lokale bygge- og infrastrukturprojekter, og den nuværende råstoflov om forhold vedrørende kulbrinter og anvendelse af undergrunden til lagring. Disse tre love vil omfatte både tilladelsesregimer og miljøforhold. For så vidt angår kulbrinter, blev der tidligere arbejdet på et lovforslag, som skulle dække dette område, men da Naalakkersuisut d. 24/6 2021 besluttede at udfase kulbrinteaktiviteter, findes det hensigtsmæssigt fortsat at lade dette område være reguleret af den gældende råstoflov med senere ændringer.

Forslaget til ændring af råstofloven er en konsekvens af, at en del af de forhold, der reguleres af råstofloven, fremover reguleres af loven om lokale mineralaktiviteter, og forslaget ophæver alene relevante bestemmelser. Endvidere ophæves bestemmelser om nedsættelse af en beredskabskomite, som udelukkende har til formå at varetage beredskabet ved ulykker på offshore kulbrinteanlæg.

Forslaget til lov om lokale mineralaktiviteter indeholder betydelige ændringer i forhold til råstoflovens bestemmelser. Naalakkersuisut søger med forslaget, at lette bureaukratiet i forbindelse med lokales udnyttelse af mineraler, der gøres eksempelvis op med begrænsningerne i lokales muligheder for at indsamle og bryde mineraler uden tilladelse. Og investeringer i mindre lokale aktiviteter gøres mere attraktive, der gives bl.a. mulighed for at tilladelser delvist kan ejes af investorer, der ikke har lokal tilknytning. Hvad angår miljøregulering, er der ikke foretaget større ændringer, og forslagets miljøbestemmelser svarer til bestemmelserne i Inatsisartutlov om mineralaktiviteter. Lokales indsamling og brydning af mineraler følger de almene natur- og miljøbeskyttelsesregler.

Væsentligste ændringer

Forslagenes væsentligste ændringer i forhold til den gældende råstoflov, udover at den gældende råstoflov deles op i flere speciallove, er følgende:

  • Personer der har boet i, og været fuldt skattepligtige til Grønland i mindst to år, må under iagttagelse af de almene natur- og miljøbeskyttelsesregler indsamle og bryde mineraler, ved hjælp af håndholdte hjælpemidler, uden der kræves tilladelse. Efter råstofloven må der maksimalt indsamles for 100.000 kr., og der må kun benyttes ikke-mekaniske håndholdte hjælpemidler. Efter råstofloven er der dog kun krav om fuld skattepligt til Grønland, for at indsamle mineraler.
  • Dette betyder at småskalatilladelser uden eneret overflødiggøres, og det vil således ikke være muligt at meddele småskalatilladelser uden eneret efter forslaget.
  • Der er ikke særskilte regler om guidede mineralture, enhver der har været bosiddende og skattepligtig i Grønland i mindst to år, må arrangere guidede mineralture, uden tilladelser eller godkendelse. Efter råstofloven kræver det en småskalatilladelse og en særskilt godkendelse, at arrangere guidede mineralture.
  • Det bliver muligt at meddele tilladelser til lokale mineralaktiviteter (tidligere småskalatilladelser med eneret) til aktie- og anpartsselskaber hjemmehørende i Grønland, hvis lokale der har boet i, og været fuldt skattepligtige til Grønland i mindst fem år, har den bestemmende indflydelse. Efter råstofloven kan den type tilladelser kun meddeles til fysiske personer, der har boet i, og været fuldt skattepligtige til Grønland i mindst fem år.
  • Grænsen for hvornår en tilladelse til lokale mineralaktiviteter skal overgå til en almindelig efterforsknings- eller udnyttelsestilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, afgøres ud fra forventede omkostninger til oprydning (grænsen er 250.000 kr.). Efter råstofloven begrænses småskalatilladelser ved at der maksimalt må være 9 ansatte i området på et givent tidspunkt, og man således må overgå til en almindelig tilladelse, hvis antallet af ansatte overstiger 9. Endvidere skal Råstofstyrelsen efter råstofloven løbende foretage vurderinger af, om en aktivitet kan karakteriseres som en småskalaaktivitet eller om der skal kræves overgang til en almindelig tilladelse.
  • Turister og personer med mindre tilknytning til Grønland, må indsamle og udføre et kilo mineraler om året. Efter råstofloven må turister kun indsamle mineraler i forbindelse med guidede mineralture, og må ikke udføre mineraler der ikke er købt af en lokal.

Frist

Høringssvar bedes fremsendt til asn@nanoq.gl og pan@nanoq.gl med kopi til bosd@nanoq.gl og eamra@nanoq.gl senest 17. november 2023.