Gå til sidens indhold

Høring af udkast til: Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat

Høringstype:Inatsisartutlov
Offentliggjort:08-06-2023 15:58
Høringsfrist:07-07-2023 16:00
Departement:Departement for Finanser og Ligestilling

Frist for fremsendelse af høringssvar er: Fredag 7. juli 2023

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til: oed@nanoq.gl med kopi til pnil@nanoq.gl

Resume
Forslaget indeholder forskellige ændringer til landstingslov om indkomstskat. Forslagets hovedpunkter er:

 • Som led i Finanslovsaftalen for 2023 om at gøre det mere attraktivt at investere i Grønland fra udlandet især i forbindelse med udbuddet af vandkraftlicenser, herunder investeringer i energiintensiv industri, power-2-x produktion, råstofaktiviteter og kommerciel udnyttelse af is- og vand, indeholder lovforslaget forskellige tiltag:
  • Selskaber indenfor disse områder får under visse betingelser mulighed for at indtræde i beskatning efter et nyt kapitel 3 b, hvor beskatningsformen i landstingslov om indkomstskat på nogle punkter er ændret: Selskaber, der er indtrådt i kapitel 3 b, har ikke fradrag for udlodningen af udbytter, udbetalingen af udbytter omfattes af en ny udbytteskattesats, og selskaberne har mulighed for at udbetale skattefrie datterselskabsudbytter til moderselskaber indtrådt i kapitel 3 b beskatning.
  • Det foreslås, at reglerne om tynd kapitalisering lempes.
  • Det foreslås at retten til at overføre et uudnyttet underskud hæves fra 5 år til 10 år under visse betingelser.
 • Det foreslås at arbejdsgiverbetalte rejser til en ansat m.v. som udgangspunkt fritages for skat. Det foreslås desuden at den nuværende bestemmelse (§ 19 b) om beskatningen af frirejser, delvise frirejser, samt 2.000 krs.-reglen for visse frirejser, ophæves.
 • Det foreslås at der indføres en rentebeskatning, der i visse tilfælde pålægger selskaber i Grønland, der har gæld i udlandet, til at indeholde en kildeskat på 25 % af de rentebetalinger, der sker til kreditorer i udlandet. Dette gælder dog kun, hvis kreditor beskattes af renterne med en skattesats på mindre end 15 procent, eller hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med kreditors bopælsland med bestemmelser om, at kildelandet skal frafalde eller lempe beskatningen m.v.
 • Selskabers adgang til at afskrive provenuet fra afståelsen af skibe, fly og fast ejendom i ikke afskrevne aktiver foreslås ophævet (fortjenesteafskrivninger).
 • Selskabers adgang til at afskrive provenuet fra salget af visse aktiver i anskaffelsessummen ved erhvervelsen at et tilsvarende aktiv (generhvervelse) foreslås lovfæstet.