Gå til sidens indhold
  1. Del link

Regeringen har indgÄet flerÄrsaftale for domstolene

Sendes af: Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Den danske regering og alle Folketingets partier har i dag indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Aftalen omfatter også de grønlandske domstole, de de er under dansk ansvarsområde.
Der lægges i aftalen op til en række initiativer vedrørende de nordatlantiske domsto-le, som bl.a. skal understøtte en flerårig indsats for at håndtere domstolenes udfor-dringer med sagsophobning eller lange sagsbehandlingstider og efterslæb i forhold til it-understøttelse. Med henblik på at styrke retsvæsenet i Grønland lægges der op til at afsætte i alt 50,1 mio. kr. i perioden 2024-2027 til grønlandske initiativer.

Naalakkersuisut finder det positivt, at der nu afsættes midler til håndtering af det digitale efterslæb inden for domstolene. Det har været længe ventet. Det digitale ef-terslæb sænker dagligt det sagsbehandlingsniveau både ansatte, ofre og sigtede mø-des med.

”Det er også særdeles positivt, at der afsættes midler til både hænder og kompeten-ceudvikling. Naalakkersuisut forventer, at det vil give en højere faglighed og en stør-re hastighed i sagsbehandlingen. Betydningen af dette er stor, da domstolenes ar-bejde drejer sig om mennesker i udsatte situationer og om selve tilliden til retsvæse-net” udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Li-gestilling.

Naalakkersuisut bemærker, at vi som en del af forliget vil blive inddraget af Justitsministeriet i forhold til at se på regelforenkling. Naalakkersuisut er parate til at fortsætte dialogen om kvaliteten i vores retsvæsen.
Kontaktinfo. Ministersekretær Jeanette L. Petersen