Gå til sidens indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland

Høringstype:Andet
Offentliggjort:03-06-2024 10:47
Høringsfrist:02-07-2024 00:00
Høringssvar sendes til::info@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om kørekort for Grønland i høring.

Høringsfristen er den 2. juli 2024.

Bekendtgørelsesudkastets formål er bl.a. at fastsætte regler, om teoriprøven kan afvikles som en skriftlig prøve, og gennemføres med flere elever samtidig.

Endvidere indføres der med bekendtgørelsesudkastet regler om, at danske kørekort anerkendes i Grønland.

Uddybning af bekendtgørelsens indhold
1. Skriftlige teoriprøver
I bekendtgørelsesudkastet fastsættes det, at teoriprøven kan afvikles som en skriftlig prøve og gennemføres med flere elever samtidig. De nuværende regler fastlægger, at prøverne skal afvikles mundtligt og enkeltvis, hvilket indebærer en betydelig ressourceanvendelse hos politiet.
Indførelse af en skriftlig prøve vil ligeledes indebære en mere ensartet bedømmelse af eleverne.

2. Anerkendelse af danske kørekort i Grønland
Bekendtgørelsesudkastet fastsætter krav om, at danske kørekort anerkendes i Grønland.
Dette vil betyde, at der fremover ikke vil være krav om udstedelse af et grønlandsk kørekort for indehavere af danske kørekort, når de får sædvanlig bopæl i Grønland.

3. Ændringer af mindre karakter
”Politimester”-begrebet ændres til ”Grønlands Politi”, ligesom ”Direktoratet for Sundhed og Miljø” ændres til ”Departementet for Sundhed”. Endvidere foretages der i bekendtgørelsesudkastet mindre justeringer af redaktionel karakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere
Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske konsekvenser for erhvervsliv og borgere i Grønland og Danmark. Det vurderes, at ændringerne vil have en positiv effekt for borgerne i Grønland, da der vil være mindre ventetid på at komme til en teoriprøve.

Øvrigt
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2024.
Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til ankg@fstyr.dk senest den 2. juli 2024, med angivelse af j.nr. 2024-632517.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anna Kyhl Gøtske på mail ankg@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk.

Der vedlægges en liste over høringsparterne.

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar og medsendte kontaktoplysninger offentliggøres efter endt høring.

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler bekendtgørelsesudkastet.

Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside.