Gå til sidens indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:21-03-2024 10:00
Høringsfrist:18-04-2024 16:00
Høringssvar sendes til::info@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland i høring.

Høringsfristen er den 18. april 2024.

Uddybning af bekendtgørelsens indhold
På baggrund af et ønske fra Grønlands Politi har Kontaktudvalget for revision af færdselsområdet i Grønland indstillet til en forøgelse af vægtgrænserne for akseltryk, boogietryk og vogntog, så den nugældende bekendtgørelse, som er fra 1979, bliver mere tidssvarende.

Forøgelsen af vægtgrænserne vil medføre, at Grønlands Politi skal udstede færre dispensationer til kørsler, som overskrider bekendtgørelsens vægtgrænser.

I bekendtgørelsesudkastet forøges vægtgrænserne i overensstemmelse med indstillingen fra Kontaktudvalget for revision af færdselsområdet i Grønland.

Der er ligeledes foretaget mindre sproglige og lovtekniske justeringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere
Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske konsekvenser for erhvervsliv og borgere i Grønland og Danmark. Det vurderes, at ændringerne vil have en positiv effekt for erhvervslivet i Grønland, da der i mindre grad skal søges dispensationer.

Øvrigt
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2024.

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til mahj@fstyr.dk senest den 18. april 2024, med angivelse af j.nr. 2023-541279.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Martin Henrik Jensen på mail mahj@fstyr.dk eller til info@fstyr.dk.

Der vedlægges en liste over høringsparterne.

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar og medsendte kontaktoplysninger offentliggøres efter endt høring.

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler ændringerne.

Færdselsstyrelsen udsender et nyhedsbrev, som indeholder information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside.