Gå til sidens indhold

Høring om udkast af Fangstrådets forretningsorden

Høringstype:Andet
Offentliggjort:20-03-2024 08:18
Høringsfrist:05-04-2024 00:00
Høringssvar sendes til::apn@nanoq.gl

Hermed sendes et opdateret udkast af Fangstrådets forretningsorden i høring. Fristen for høringssvar er den 5. april 2024 og eventuelle høringssvar bedes fremsendt til apn@nanoq.gl.

Forretningsorden for Fangstrådet (PPS) jf. § 33, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 34 af 13. juni 2023 om fangst og jagt, er sidst blevet fornyet i 2017.
Eftersom der åbnes op for mulighed for at blive tilforordnet PPS, findes det relevant at sende udkastet i offentlig høring.

De væsentligste ændringer er følgende:

 • Der er indsat et nyt § 1 om formål for PPS,
 • Der er præciseringer i § 2 angående medlemmer i forhold rotationsordningen for kommunernes repræsentanter og givet mulighed for tilforordning for de kommuner, der ikke repræsenteres som medlem, dog uden stemmeret.
 • Der er oprettet en generel mulighed for at tilforordne institutioner og organisationer, og herunder oprettet et bilag 1, som er en liste over tilforordnede til Fangstrådet, som kan opdateres løbende, for at sikre at oversigten over tilforordnede altid er tidssvarende. Bilaget kan opdateres efter indstilling fra Rådet eller af Naalakkersuisoq.
 • Der er indsat ny stk. 5-9 dels om ansøgning som tilforordnet, ansøgeres kompetencer på fangst- og jagtområdet samt Naalakkersuisuts hjemmel til at ændre i sammensætningen af Rådet,
 • Derudover er der i § 3 væsentlige præciseringer i Rådets opgaver, som er harmonisering ift. den nye lov fra 2023, herunder, at forslag ikke skal være konkrete enkeltsager, men af generel og overordnet karakter,
 • Dele af den gamle § 4 vedr. skriftlig høring er flyttet til § 3, hvor det hører mere naturligt,
 • I § 4 gives tilforordnede taleret, hvis tiden tillader det,
 • I § 5 er overskriften præciseret, bl.a. at formanden udpeges på skift mellem KNAPK, TPAK og kommunerne, formandskabets varighed vil være 2 år. Desuden er næstformandens rolle præciseret,
 • I § 6 er der tilføjelser om at forslag til dagsorden skal være velbegrundede og relevante bilag vedlægges og være af overordnet og generel karakter,
 • Beslutningsresumé på grønlandsk og dansk offentliggøres på Naalakkersuisut.gl.
 • Møderne foregår på grønlandsk og der kan anmodes om tolkning,
 • I § 7: omkostninger for Rådets medlemmer i forbindelse med Rådets arbejde dækkes af den organisation eller myndighed, som det pågældende medlem repræsenterer, som er en ændring ift. tidligere og harmoniseret ift. Fiskerirådet,
 • I § 8 harmoniseres teksten ift. den nye lov, således det er Naalakkersuisut der fastsætter forretningsorden, herunder ændringer, og harmoniseret ift. Fiskerirådet,
 • De andre ændringer er af mindre karakter eller sproglige præciseringer.