Gå til sidens indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:20-12-2023 13:39
Høringsfrist:10-01-2024 00:00
Departement:Departement for Boliger og Infrastruktur

Høring over udkast til bekendtgørelse for Grønland om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security) og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2023 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Høringsfrist

Den 10. januar 2024.

Baggrund og formål
Med bekendtgørelsen for Grønland om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security), gennemføres og suppleres ændringer til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 15. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUTidende 2015, nr. L 72, side 53), som fastlægger nye regler om baggrundskontrol af personer, der har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security).

Som konsekvens af de nye regler ændres bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2023 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

Derudover indsættes bestemmelser om sikkerhedsgodkendelse af personer, der har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security). Reglerne samles i én bekendtgørelse for at gøre det tydeligt, hvilke personer der skal henholdsvis baggrundskontrolleres eller sikkerhedsgodkendes. Reguleringen har til formål at dæmme op for truslen fra insidere mod luftfarten og gælder for OneStopSecuritylufthavne og for lufthavne med udenrigsflyvninger i Grønland.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 9. februar 2024.

Indholdet af baggrundskontrollen

I dag er alle lufthavne i Grønland underlagt en ordning for baggrundskontrol, som omfatter ID og CVkontrol og kontrol af kriminalregistre i alle bopælslande i de foregående fem år. Baggrundskontrollen gennemføres af koncessionshaveren eller den ansvarlige luftfartsenhed i samarbejde med Grønlands Politi og skal gentages hvert femte år.
Med ændringen af bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2023 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) videreføres disse regler for lufthavne med indenrigstrafik.
For lufthavne omfattet af OneStopSecurity og lufthavne, der anvendes til øvrige internationale flyvninger, indføres krav om, at den omfattede persongruppe skal gennemgå en udvidet baggrundskontrol. Herved forstås ID og CVkontrol samt kontrol af straffe og efterretningsoplysninger, som myndighederne er i besiddelse af og vurderer kan gøre det betænkeligt at give en person adgang til securitybeskyttede dele af en lufthavn, et luftfartøj, eller beskyttet fragt, forsyninger og leverancer. Kontrollen af straffe og efterretningsoplysninger foretages af politiet og gentages mindst hver 12. måned.

Sikkerhedsgodkendelse

Visse persongrupper vil fortsat være underlagt krav om sikkerhedsgodkendelse. Kompetencen til at udstede sikkerhedsgodkendelser i Grønland ligger hos Grønlands Selvstyre. Med bekendtgørelsen indføres processuelle bestemmelser om ansøgning, tilbagekaldelse m.v.

Overgangsperiode

For personer omfattet af bekendtgørelse for Grønland om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security), vil baggrundskontroller, der i medfør af bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2023 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) er gennemført inden den 9. februar 2024, fortsat være gyldige, indtil de udløber eller senest indtil den 30. juni 2024, alt efter hvilken dato, der kommer først.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2024.

Trafikstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse info@trafikstyrelsen.dk, cc. til loma@trafikstyrelsen.dk og moni@trafikstyrelsen.dk senest den 10. januar 2024, mærket j.nr. 2021035224.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Louise Raasgaard Mathiesen på mail loma@trafikstyrelsen.dk eller til info@trafikstyrelsen.dk

Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk), hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten til, at høringssvaret, inklusive navn, eventuelt angivet adresse og emailadresse, offentliggøres på Høringsportalen.

Det bemærkes, at Trafikstyrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt.

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Retsinfo’s hjemmeside (www.retsinfo.dk). Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan også ske på hjemmesiden.