Gå til sidens indhold

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Høringstype:Rigslovgivning
Offentliggjort:17-11-2023 13:19
Høringsfrist:30-12-2023 16:00
Høringssvar sendes til::pkh@at.dk, tkb@at.dk

Høringsbrev til ekstern høring

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland i høring. Hovedelementerne i det foreløbige udkast til lovforslag er følgende:

  • Lempelse af ulykkesbegrebet, så arbejdsulykker, der medfører en forbigående skade, også kan anerkendes som en arbejdsskade.
  • Hjemmel til, at AES kan træffe selvstændig afgørelse om anerkendelse. Anerkendelsesspørgsmålet skal dermed ikke afvente vurderingen af de varige følger af arbejdsskaden. 
  • Ændring af reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker, så alle arbejdsulykker med fravær ud over tilskadekomstdagen skal anmeldes. 
  • Ny kapitaliseringsfaktor (dvs. faktorerne for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb). Justeringen har baggrund i, at man i Grønland anvender et regelsæt for kapitaliseringsfaktorer, som stammer fra 1970’erne. De forældede faktorer medfører, at der er stor forskel i værdien af erstatningen alt efter, om den udbetales som en kapitalerstatning (dvs. engangsudbetaling), eller som en løbende erstatning. Den nye kapitaliseringsfaktor har primært til formål at udligne forskellen. 
  • Arbejdsskadeforsikringsselskabet får en adgang til at rejse et regreskrav mod producenten eller mellemhandleren af et produkt, der har påført tilskadekomne en personskade, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, dvs. at arbejdsskadeforsikringsselskaberne m.fl. kan få dækket udgiften.
  • Garantifonden for skadeforsikring overtager forsikringsselskabets forpligtelser, i tilfælde, hvor et forsikringsselskab får inddraget tilladelsen til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed.

Lovforslaget gennemfører således ændringer, der svarer til ændringer gennemført i den danske arbejdsskadesikringslov ved lov nr. 550 af 7. maj 2019 og lov nr. 2200 af 29. december 2020, og i lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.). Herudover gennemføres en række mindre og tekniske justeringer.

Bemærkninger bedes sendt til Preben K. Hansen på pkh@at.dk og Torben Berg på tkb@at.dk . Bemærkningerne skal senest være Arbejdstilsynet i hænde senest den 30. december 2023.

Med venlig hilsen
Arbejdstilsynet