Gå til sidens indhold

Departementet for Finanser og Skatter

Kommunekredit

Vejledning om ansøgning af lån via KommuneKredit

Naalakkersuisut har indgået en aftale med den danske stat og KommuneKredit, som gør det muligt for Grønlands kommuner at optage lån via KommuneKredit.

Den samlede låneramme er på 4 mia. kr. Det vil være muligt at udbetale lån inden for lånerammen i perioden 2024-2031.

Hvad kan der lånes til?
Der kan ydes lån til såkaldt låneberettigede formål. Dette omfatter i udgangspunktet selvfinansierede investeringer i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, som understøtter den finanspolitiske holdbarhed, men kan også omfatte lån til investeringer i andre offentlige anlægsprojekter.

Obs! Der kan ikke ydes lån til udgifter til drift, herunder fx løbende vedligehold og reparation af bygninger , eller til aktiviteter, der forvrider eller truer med at forvride konkurrencen på EU’s indre marked. Der kan ikke ydes afdragsfrie lån (stående lån).

Hvordan søges der om lån?
Hvis en kommune eller et kommunalt selskab ønsker at søge om et lån, skal kommunen eller selskabet selv søge herom hos KommuneKredit. Der gælder i den forbindelse en række proceskrav, som er beskrevet trin for trin i nedenstående bokse. 

 • Trin 1 - Beslutningen om lĂ„neoptag skal vĂŠre godkendt af lĂ„neansĂžgerens bestyrelse

  For kommuner og kommunale fællesskaber
  Kommuner eller kommunale fællesskaber, som ønsker at optage et lån i KommuneKredit, skal forud for fremsendelse af en låneanmodning til KommuneKredit have udført følgende beslutningsprocesser:

  a) Beslutning om lånoptagelsen (låneformål, beløb og løbetid) i den/de deltagende kommuners kommunalbestyrelse.

  b) Endelig godkendelse af lånoptagelsen fra Naalakkersuisut ved Departementet for Finanser og Skatter (godkendelseskravene er beskrevet i trin 2).

  For kommunalt ejede selskaber
  Kommunalt ejede selskaber, som ønsker at optage et lån i KommuneKredit, skal forud for fremsendelse af en låneanmodning til KommuneKredit have udført følgende beslutningsprocesser:

  a) Beslutning om lånoptagelse i virksomhedens bestyrelse (eller på ejermøde/generalforsamling, hvis dette er påkrævet).

  b) Endelig godkendelse af lånoptagelsen (låneformål, beløb og løbetid) i kommunalbestyrelsen.

  c) Endelig godkendelse af lånoptagelsen fra Naalakkersuisut ved Departementet for Finanser og Skatter (godkendelseskravene er beskrevet i trin 2).

  1Investeringer i gennemgående moderniseringer af boligmassen er dog en mulighed.

 • Trin 2 - Godkendelse fra Naalakkersuisut

  Hvis en kommune eller et kommunalt selskab ønsker at anmode om et lån i KommuneKredit, skal Naalakkersuisut først godkende lånoptagelsen. Kravet følger af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budgetloven).

  Godkendelsen om lånoptagelse behandles af Departementet for Finanser og Skatter på vegne af Naalakkersuisut. Når Departementet for Finanser og Skatter tager stilling til ønsker om at optage lån i KommuneKredit, vil følgende forhold være en forudsætning for, om en anmodning kan godkendes.

  a) Beskrivelse af det låneberettigede formål
  Låneberettigede formål omfatter i udgangspunktet investeringer i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, hvor brugerbetalinger, reducerede offentlige udgifter eller afledte offentlige merindtægter kan finansiere de renter og afdrag, der vil være forbundet med lånet. Investeringerne skal samtidig understøtte den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.

  Låneberettigede formål kan derudover være investeringer i andre offentlige anlægsprojekter, der er direkte forbundet med de kommunale kerneopgaver, som kommunerne ved lov er forpligtet til at levere.

  b) Beskrivelse af lånebehovet

  Beskrivelsen skal underbygge overfor Naalakkersuisut, hvorfor investeringen og dermed lånoptaget er aktuelt nødvendig for kommunen eller det kommunale selskab.

  c) Godkendt årsregnskab for senest afsluttede regnskabsår

  Godkendt og revisorpåtegnet årsberetning for det regnskabsår, som der på ansøgningstidspunktet skal være aflagt årsberetning for iht. budgetloven.

  d) Budgetforslag for næste budgetperiode

  Forslag til budget inkl. udgifter til vedligehold af det anmodede lån for den kommende firårige budgetperiode.

  Beregning af udgifterne til vedligehold af det anmodede lån foretages med KommuneKredits beregningsværktøj, som er tilgængeligt på KommuneKredits hjemmeside.

  Link til KommuneKredits beregningsværktøj

  Obs! Der skal løbende tillægges en garantiprovision på 0,15 pct. p.a. af restgælden.

  e) Udkast til låneansøgning til KommuneKredit

  Udkastet til den fulde låneansøgning til KommuneKredit, jf. afsnit om Dokumentationskrav til KommuneKredit (kravene til låneansøgningen er beskrevet i trin 3).

  Departementet for Finanser og Skatter kan til enhver tid stille yderligere krav til det materiale, der skal fremsendes i forbindelse med godkendelsesprocessen. Tilsvarende kan Departementer for Finanser og Skatter inddrage yderlige oplysninger til vurdering og afgørelse af låneanmodninger.

  Anmodning om godkendelser sendes til:
  Det samlede materiale til brug for anmodning om godkendelse af låneoptag skal sendes på dansk af hensyn til den videre sagsbehandling i KommuneKredit.

  Materialet sendes pr. mail til oed@nanoq.dk

 • Trin 3 - LĂ„neansĂžgningen til KommuneKredit

  Låneanmodning til KommuneKredit skal laves i KommuneKredits skabelon. Skabelonen skal sikre, at KommuneKredit på en nem og ensartet måde modtager dokumentation for de oplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle og i sidste ende godkende låneanmodninger.

  Skabelon for låneansøgninger til KommuneKredit

  Dokumentationskravene i KommuneKredits skabelon omfatter nedenstående.

  a) Oplysninger til brug for gennemførelse af KommuneKredits kundekendskabsprocedure i henhold til den til enhver tid gældende hvidvasklovgivning, herunder oplysninger om den Grønlandske Kommunale Enheds reelle ejere.

  b) Oplysninger om, hvilket låneberettiget formål lånet skal finansiere med henvisning til det relevante lovgrundlag, jf. definitionerne i Rammeaftalens pkt. 1 af ”Investering i andre offentlige anlægsprojekter”, ”Investering i bolig- og infrastrukturprojekter” og ”Investering i erhvervsprojekter”.

  c) Oplysninger om lånebeløb og løbetid.

  d) Dokumentation for tegningsregler og de tegningsberettigede hos låneansøger.

  e) Referat af bestyrelsesmøde med relevant uddrag, der dokumenterer låneansøgers beslutning om lånoptagelse (når der er tale om en Kommunalt Ejet Virksomhed).

  f) Referat af behandling og beslutning om godkendelse af lånoptagelsen i kommunalbestyrelsen i de involverede/deltagende kommuner.

  g) Dokumentation for godkendelse af lånoptagelsen fra Naalakkersuisut ved Departementet for Finanser og Skatter, herunder bekræftelse af, at låntager er en Grønlandsk Kommunal Enhed, og at låneansøgningen angår finansiering af et Låneberettiget Formål.

  Låneansøgninger sendes til:
  Låneanmodningen sendes pr. mail til kunde@kommunekredit.dk

 • Trin 4 - Bevilling og udbetaling af lĂ„n

  Når KommuneKredit modtager jeres ansøgning
  Efter modtagelsen af en låneanmodning kontakter KommuneKredit den ansvarlige hos låneansøgeren med henblik på at få fastlagt de specifikke lånevilkår (hovedstol, rente, rentetillæg/-fradrag, løbetid, afdrag, garantiprovision, mv.). Herefter træffer KommuneKredit beslutning om, hvorvidt lånet kan bevilliges.

  Aftale om indgåelse af lån skal underskrives med digital signatur
  Hvis lånet kan bevilges, sender KommuneKredit et simpelt gældsbrev, som underskrives på vegne af låntager med digital signatur.

  Udbetaling
  Når gældsbrevet er underskrevet, bliver lånet udbetalt. Lån kan senest udbetales 12 måneder efter godkendelsen fra Naalakkersuisut. 

Imaneq 4
Postboks 1037
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?