Gå til sidens indhold
  1. Del link

Udnyttelsestilladelse ved Isukasia tilbageleveres

Sendes af: Departementet for Råstoffer og Justitsområdet
Fjord

Naalakkersuisut har besluttet ikke at give yderligere fristforlængelser til selskabet London Mining Greenland A/S. Udnyttelsestilladelsen ved Isukasia i Vestgrønland er derfor under tilbagelevering.

Den 23. oktober 2013 meddelte Naalakkersuisut en udnyttelsestilladelse for et område ved Isukasia i Vestgrønland. Udnyttelsestilladelsen var møntet på jernmalm.

Nu otte år senere har projektet endnu ikke udviklet sig til en mine.

Ligesom andre udnyttelsestilladelser er der indbygget en række frister i udnyttelsestilladelsen ved Isukasia. Bl.a. frist for at opnå godkendelse af en udnyttelses- og nedlukningsplan og frist for hvornår udnyttelsen senest skal igangsættes. Formålet med disse frister er at sikre projektets fremdrift. Dermed undgås, at et selskab under påskud af et mineprojekt kan blokere området for andre potentielle interessenter uden at foretage reelle råstofaktiviteter.
Rettighedshaveren til udnyttelsestilladelsen ved Isukasia har tre gange fået fristforlængelser. I forbindelse med selskabets fjerde ansøgning har Naalakkersuisut meddelt afslag.

Afgørelsen om afslag sker på baggrund af projektets hidtidige manglende fremdrift i forhold til udnyttelses- og nedlukningsplanen samt rettighedshavers manglende indbetaling til sikkerhedsstillelseskontoen. Sikkerhedsstillelsen skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til oprydning. Rettighedshaver har til trods for gentagne rykkere ikke indbetalt tilstrækkelige midler til sikkerhedsstillelseskontoen.

Effekten af den manglende fristforlængelse er, at udnyttelsestilladelsens nuværende frister er gældende. Disse frister udløb i 2. halvår 2020. Dermed er fristerne udløbet, og tilladelsen er nu under tilbagelevering. Som led i tilbageleveringen skal rettighedshaver:

  • Indsende alle geologiske data mv. til Råstofmyndigheden
  • Deponere de resterende 1,5 mio. kr. til sikkerhedsstillelseskontoen
  • Foretage endelig oprydning i tilladelsesområdet

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen udtaler:

Vi kan ikke acceptere, at en rettighedshaver gentagne gange undlader at overholde aftalte tidsfrister. Vi kan heller ikke sidde overhørig, at en rettighedshaver til trods for gentagne rykkere ikke deponerer de aftalte beløb. Hvis ikke en rettighedshaver kan leve op til sine forpligtelser, skal andre gives muligheden. Dette er et fundamentalt princip i Råstofloven.

Reglerne i Råstofloven er skabt for at sikre gode rammer om minedrift og for at sikre fremdrift i projekterne og skabe indtægter til landet. Naalakkersuisut tager råstofudvikling alvorligt og ønsker seriøse partnerskaber.

I det konkrete tilfælde vil London Minings område blive åbnet for anden udnyttelse efter tilbageleveringen. I første omgang vil Naalakkersuisut sikre en ordentlig og redelig tilbagelevering af licensen.

Sideløbende med tilbageleveringen, går Råstofmyndigheden nu i gang med at forberede genåbningen af området for nye ansøgere. Genåbningen vil ske offentligt.

For yderligere information, kontakt departementschef Jørgen Hammeken-Holm på joeh@nanoq.gl eller på telefon 346846.