Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser

Beslutning om fangstperioder og -kvoter for Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser - Sommer 2021 til og med Vinter 2024.

Hermed meddeles beslutning om fangstperioder og -kvoter for betalingsjagt på rensdyr og moskusokser gældende fra Sommer 2021 til og med Vinter 2024, se Bilag 1-5.

Beslutningen tager udgangspunkt i de jagtperioder og kvoter, som har været gældende for perioden fra Sommer 2018 til og med Vinter 2021. Pinngortitaleriffik gennemførte rensdyr- og moskusoksetællinger i Sisimiut-Kangerlussuaq (Region 2) i Marts 2018 og rensdyrtællinger i Akia-Maniitsoq (Region 3) i Marts 2019 samt i Ameralik (Region 4) også i Marts 2019. Resultaterne af disse tællinger viser efter beregninger baseret på Distance Samplingmetoden (en metode, hvor der i beregningerne tages højde for, at ikke alle dyr længere væk fra helikopteren er synlige), at der stadig er mange rensdyr i fangstregion Sisimiut-Kangerlussuaq og at antallet af rensdyr i Akia-Maniitsoq og Ameralik er steget. Tællingerne viser også, at der er mange moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq, men knapt så mange i Forvaltningsområde Sisimiut. Der er på baggrund af disse tal ikke justeret på trofækvoterne i de pågældende regioner.

Tabel 1: Nye Rensdyrtællinger.

Rensdyr

2018

2019

Minimum *

Maksimum **

Sisimiut - Kangerlussuaq

60.469

51.932

70.410

Akia – Maniitsoq

60.500

Afventes

Afventes

Ameralik

23.700

Afventes

Afventes

 

 

 

 

Tabel 2: Nye Moskusoksetællinger.

Moskusokser

2018

Minimum *

Maksimum **

Forvaltningsomr. Maniitsoq

20.334

9.386

44.055

Forvaltningsomr. Sisimiut

2.622

757

9.087

 

 

 

 

* og **: Estimaterne er behæftet med en vis usikkerhed afhængigt af flokstørrelsernes variation.

Erhverv med vækstpotentiale

Betalingsjagt på rensdyr og moskusokser i Grønland er et erhverv med vækstpotentiale. Der blev i 2017 samlet set nedlagt 354 moskusokser og 138 rensdyr ved betalingsjagt. Dette var en stigning i forhold til 2016, hvor der samlet set kun blev nedlagt 236 moskusokser og 79 rensdyr. De tilsvarende tal for 2018 og 2019 viser aktiviteten i Grønland i de derpå følgende år, hvoraf 2019 var det første år med koncessionsområder ved Kangerlussuaq. Tallene for 2020 er ikke medtaget, da Corona-pandemien midlertidigt har medført meget lav aktivitet inden for erhvervet.

Moskusokser

Rensdyr

Vinter og Sommer 2016

236

  79

Vinter og Sommer 2017

354

138

Vinter og Sommer 2018

333

171

Vinter og Sommer 2019

314

140

 

 

 

 Antal trofædyr nedlagt i Grønland i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Med stabile og gode rammebetingelser er det Departementets overbevisning, at erhvervet kan vokse yderligere også uden for Kangerlussuaq, hvor langt hovedparten af aktiviteten foregår. Der er således autoriserede trofæjagt-arrangører i Qaanaaq, Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Sisimiut, Kangerlussuaq, Kangaamiut, Nuuk, Arsuk, Qaqortoq og Ittoqqortoormiit.

Betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland. Kunderne er typisk europæiske eller amerikanske kunder, som er villige til at betale mange penge for at nedlægge eksotiske dyr, der er tilgængelige under betalingsjagt rundt omkring i verden. Jægerens interesse er typisk de store tyre, hvis trofæer skal bringes hjem fra Grønland.

Dette kommer samfundet til gode i form af solgte flybilletter, overnatninger, løn til trofæarrangører og deres hjælpere, afgift til Selvstyret, skatteindtægter til kommuner og Selvstyret osv. Kødkvaliteten på de store tyre er knapt så god som på yngre dyr og det er iht. reglerne forbudt at skyde de store tyre under almindelig kødjagt. Dyrene bliver heller ikke ved med at vokse og er efterhånden udtjente som kilde til arvemateriale i bestanden. Trofæjagt på disse store tyre er således godt både for den grønlandske økonomi, for vildtbestanden og for vegetationen. Kødet fra trofæjagt overtages og udnyttes af betalingsjagtarrangøren.

Rammebetingelser
Det er vigtigt for betalingsjagtarrangører at kende rammebetingelserne og kunne planlægge fangsterne i god tid. Det er også vigtigt at tænke bæredygtigt, således at der også er trofædyr til de kommende år, hvilket især er vigtigt for koncessionshavere. Mange trofæjagtkunder ønsker at booke deres jagtture op til et helt år i forvejen. Dertil kommer, at arrangørerne med gode og langsigtede rammebetingelser i større grad kan investere i erhvervet.

For de fleste trofæjagtkunder er det af væsentlig betydning, at de kan foretage jagtture forholdsvis uforstyrret af andre jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde jagtture i områder og på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af erhvervs- eller fritidsfangere i nævneværdig grad. På grund af sit relativt begrænsede omfang, er der derfor i flere områder, tilrettelagt relativt lange jagtperioder. I perioder, hvor der foregår erhvervs- og fritidsjagt samtidigt med betalingsjagt, er det op til betalingsjagtarrangøren at finde områder, eller jagtdage hvor deres kunder ikke oplever forstyrrelser fra anden jagtaktivitet såsom erhvervsfangst og fritidsjagt som problematisk.

I de fleste jagtområder vil erhvervs- og fritidsjagt delvist være sammenfaldende med betalingsjagten. Det vil således være op til betalingsjagtarrangøren at holde sig orienteret om, hvornår erhvervs- og fritidsjagten finder sted og tilrettelægge sine jagter, så deres kunder får den oplevelse, som de ønsker og betaler for. Det er vigtigt, at erhvervs-, fritids- og betalingsjagt forløber uden indbyrdes konflikter og problemer mellem de enkelte arrangører samt mellem arrangører og erhvervs- og fritidsfangere. Det er i denne forbindelse særligt vigtigt at huske på, at erhvervs- og fritidsfangere også har ret til at fange i koncessionsområderne iht. gældende lovgivning.

Lovgrundlaget
APN arbejder på revision af bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og –fiskeri. Med i revisionen kan forventes stramninger af kriterier for tilegnelse af autorisation som betalingsjagtarrangør samt strammere krav i forbindelse med brug af jagtguider. Arbejdet med bekendtgørelsen afventer Inatsisartut’s godkendelse af forslaget til den nye Fangst- og Jagtlov, der har været i høring hos samtlige arrangører af betalingsjagt.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst på apn@nanoq.gl eller AC-Fuldmægtig Nuka Møller Lund på numl@nanoq.gl

Bilag 1: Rensdyrkvoter og Fangstperioder for Trofæjagt Sommer 2021 – Vinter 2024.

Bilag 2: Moskusoksekvoter og Fangstperioder for Trofæjagt Sommer 2021 – Vinter 2024.

Bilag 3: Region 1-11 for Rensdyrfangst i Vestgrønland.

Bilag 4: Moskusoksebestande i Grønland.

Bilag 5: Jagtområde 1, 2, 3 og 4 for Moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.