Gå til sidens indhold

Høring: M-375

Høringstype:Andet
Offentliggjort:18-01-2024 09:14
Høringsfrist:08-02-2024 00:00
Høringssvar sendes til::mlsa@nanoq.gl

Hermed sendes høringsanmodning vedrørende ansøgning om ny efterforskningstilla-delse. Hvis tilladelsen meddeles, skal ansøger efterfølgende søge om at udføre aktivi-teter, som kørsel, flyvning, boring og sprængning i området. Ansøger skal også søge om at udføre prøver til test (eksport). Aktiviteterne skal godkendes af Råstofstyrelsen.

Bemærkninger bedes sendt til Råstofstyrelsen pr. e-mail til mlsa@nanoq.gl senest 3 uger fra dette brevs datering.

Område
Åbn link for detaljer og kort. Se området ved at klikke på feltet “Map” via linket.

https://portal.govmin.gl/application/180801

Bilag
1. Generelle vilkår for mineralefterforskning

Bilag 1: Generelle vilkår for mineralefterforskning
I henhold til Standardvilkår for efterforskningstilladelse vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland § 3 pkt. 301-303, gælder følgende for en efterforskningstil-ladelse med eneret for mineraler:

301. Tilladelsen gælder for den i tilladelsen angivne periode

302. Ved udløb af den første periode (år 1-5) er rettighedshaveren berettiget til at blive meddelt en ny 5-årig tilladelse for samme område og mineralske råstoffer, […] Den nye periode for tilladelsen vil blive regnet som år 6-10

303. Ved udløb af den anden periode (år 6-10) kan rettighedshaveren blive meddelt nye 3-årige tilladelser for årene 11-12, 13-14 og 15-16 […] Rettighedshaveren har imidlertid ikke krav på at blive meddelt sådanne tilladelser, jf. råstoflovens § 15, stk. 1.

Typer af feltaktiviteter
Følgende aktiviteter kan udføres uden godkendelse fra Råstofstyrelsen:

 • Geologiske og geokemiske undersøgelser samt prøvetagning ved hjælp af håndholdt udstyr med henblik på laboratorieundersøgelser, forudsat prøver fra en enkeltlokalitet ikke overstiger 3 tons for efterforskningstilladelser og forud-sat prøvernes samlede vægt ikke overstiger 10 tons pr. år for efterforskningstil-ladelser
 • Boringer med håndholdt udstyr
 • Geofysiske undersøgelser uden eksplosive materialer (sprængstoffer og tændmidler).

Alle andre aktiviteter skal godkendes af Råstofstyrelsen, blandt andet:

 • Anvendelse af eksplosive stoffer
 • Boringer bortset fra boringer med håndholdt udstyr
 • Prøvetagning, der er større end mængderne angivet ovenfor
 • Anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder
 • Anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel o.lign.
 • Terrænregulering (f.eks. landingsbaner, midlertidige arbejdsveje) samt etable-ring af faste anlæg, installationer, bygninger o.lign.
 • Etablering af skakter, stoller, ramper m.m.

Liste ovenfor er ikke udtømmende og heller ikke prioriteret.
Som en del af grundlaget for godkendelser kan Råstofmyndigheden stille krav om, at rettighedshaveren skal udarbejde en miljømæssig konsekvensvurdering af de planlagte aktiviteter. Denne miljømæssige konsekvensvurdering vil være en del af godkendelsen. Denne bestemmelse gælder for aktiviteter, der i særlig grad kan have miljømæssige konsekvenser, f.eks. på grund af deres karakter, omfang, lokalisering og udførelses-tidspunkt.

Råstofstyrelsens godkendelser, fritager ikke rettighedshaveren fra at indhente godken-delser eller tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning end råstofloven.

Regler for feltarbejde
Det gælder som en almindelig regel, at feltarbejdet skal udføres med hensyn til følgen-de interesser:

 • Arbejdet skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de konkrete forhold
 • Dyrelivet må ikke unødigt forstyrres
 • Overflade og vegetation må ikke unødigt beskadiges. Ved prøvetagning i vege-tationsdækkede områder skal tørven således afgraves fra prøvetagningsstedet, og umiddelbart efter prøvetagningen ægges tilbage i det tilbagefyldte hul
 • Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begræn-ses mest muligt
 • Arbejdet må ikke frembyde fare for andre personer eller anden mands ejendom andres jagt, fangst, fiskeri eller anden virksomhed må ikke hindres eller vanske-liggøres unødigt
 • Fortidsminder, opmålingsfikspunkter samt målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges

Feltreglerne sætter krav om følgende emner:
Flyvning, kørsel og sejlads

 • Fortidsminder, arkæologiske genstande m.v.
 • Telekommunikation
 • Brændstoffer, brændstofbeholdere i felten
 • Lejr i felten
 • Håndtering af affald
 • Oprydning
 • Beredskab
 • Vigtige områder for dyrelivet
 • Fredede områder
 • Kerneboring og andet borearbejde
 • Kørsel med motorkøretøjer
 • Indførsel, transport, opbevaring og brug af eksplosive stoffer
 • Rapportering til Råstofstyrelsen