National konference 22. & 23. oktober 2003

Praktiske oplysninger om konferencens gennemførelse.

1. Den nationale konferences formål:

Udgangspunktet for konferencen er Selvstyrekommissionens betænkning. Konferencen skal bidrage til at give landsstyret indsigt i organisationernes holdning til selvstyreprocessen. Konferencen skal ses som en forberedende del til den kommende politiske debat i befolkningen og i landstinget om selvstyreprocessen.

Indholdet af konferencen skal omhandle de overordnede principper og debatten skal være fremadrettet. Konferencen kan i sagens natur ikke give endelig konklusioner.

2. Tid og sted samt økonomi:

Konferencen finder sted i Katuaq i dagene 22. og 23. oktober. Efter nærmere aftale, har selvstyresekretariatet mulighed for at dække rejse- og overnatningsudgifter for deltagere fra kysten. Sekretariatet dækker ikkedagpenge.

3. Konferencens forløb:

Konferencen er opdelt i 6 faser:

A. Åbning af konferencen.

B. Fremlæggelse af visioner ved en panel. (TV-dækning)

C. Fokusgruppearbejde.

D. Fremlæggelse af fokusgruppearbejde og diskussion. (TV-dækning)

E. Krydsild med landsstyret. (TV-dækning)

F. Afslutning af konferencen ved landsstyreformanden. (TV-dækning)

4. Konferencedeltagere:

Repræsentanter fra interesseorganisationer inviteres til konferencen. Herudover inviteres repræsentanter fra politiske bevægelser, landstingsmedlemmer, landsstyret, folketingsmedlemmerne samt kommunale politikere. Der vil være mulighed for deltagelse som observatør på konferencen, f.eks. studerende.

For samtlige deltagere gælder det, at de repræsenterer interessesfelter med udgangspunkt i deres organisationer. Alle deltagere har således mandat til at kunne udtale sig på vegne af deres bagland.

5. Konferencens styring:

Der udpeges en dirigent for hele konferencen. Dirigenten skal have en stor samfundsindsigt. Dirigentens rolle er, at lede mødet og styre debatten.

Der inviteres paneldeltagere, som skal fremlægge visioner og som skal animere til en livlig opstart af konferencen.

Deltagerne opdeles i fokusgrupper, der som minimum skal have 20 deltagere. Fokusgrupperne skal hver have en leder, som har ansvaret for at fastholde debatten på den fastlagte linje for konferencen og som skal fremlægge oplæg til plenum diskussioner.

6. Forberedelse af konferencen:

Konferencen forberedes af selvstyresekretariatet. Der gennemføres forberedende møder med dirigenten, paneldeltagerne og fokusgruppelederne.

Alle inviterede organisationer får til opgave skriftligt før konferencen at komme med en kort evaluering af Selvstyrekommissionens betænkning samt et oplæg om deres holdning til selvstyreprocessen.

Disse oplæg skal afleveres til sekretariatet senest den 18. august. Oplæggene bliver gennemarbejdet af selvstyresekretariatet i samarbejde med dirigenten for konferencen. Det samlede materiale vil blive fremsendt til samtlige deltagere senest den 22. august.

7. Pressedeltagelse:

Pressen inviteres til et forberedelsesmøde i slutningen af august.

Der lægges op til en aftale med KNR om at lave TV-dækning af punkterne B, D, E og F.