Kommissorium

Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtelser.

Kommissionen skal beskrive Hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige stilling - herunder kompetence- og delegations spørgsmålene mellem staten og hjemmestyret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der indenfor Rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.
Kommissionen skal undersøge mulighederne for en videreudvikling af Grønlands kompetence, rolle og handlemuligheder på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Den skal herunder:

  • med udgangspunkt i Grønlands geografiske placering overveje Grønlands rolle i sikkerhedspolitikken og hvordan Grønlands interesser varetages mest hensigtsmæssigt i denne sammenhæng
  • overveje behov og muligheden for selvstændig grønlandsk repræsentation i internationale fora, hvor grønlandske repræsentanter i dag indgår i den danske stats delegationer, herunder behov og mulighed for hel eller delvis selvstændig grønlandsk repræsentation i Europarådet med tilhørende institutioner

Kommissionen skal beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overtaget kompetence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem Hjemmestyret og staten.

Kommissionen skal i den forbindelse overveje muligheder for, at dele eller hele Justitsvæsenet i Grønland nu eller på sigt skal overføres til Grønland med baggrund i den kommende betænkning fra den Grønlandske Retsvæsenskommission.

Kommissionen skal fremkomme med forslag til en mulig udvikling i retning af økonomisk selvbårenhed, herunder grundlaget for bloktilskuddet. Den skal beskrive og overveje ændringer i Landskassens forskellige tilskudsordninger.

Kommissionen skal overveje behov, muligheder samt fordele og ulemper ved at overføre yderligere sagsområder til hjemmestyret.

Kommissionen anmodes om at undersøge og overveje mulighederne for grønlandsk deltagelse i suverænitetshævdelsen og fiskeriinspektionen.

Kommissionen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyreloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder.

Kommissionen skal i sit arbejde lægge "Anorak" udvalgets betænkning vedrørende den udenrigspolitiske rolle til grund for sine overvejelser og anbefalinger.

Det forudsættes, at kommissionen nedsætter underarbejdsgrupper, der udarbejder betænkningsbidrag om de behandlede spørgsmål til forelæggelse for kommissionen. Såvel kommissionen som underarbejdsgrupperne kan inddrage eksperter, myndighedsrepræsentanter eller repræsentanter for organisationer m.v. i arbejdet.

Det forudsættes endvidere, at kommissionen afslutter sine overvejelser inden for 2 år. Kommissionen kan i løbet af sit arbejde gøre en større kreds af personer bekendt med kommissionens foreløbige overvejelser - f.eks. i form af en konference - med henblik på at indhente de umiddelbare reaktioner på overvejelserne.

Landsstyret afholder de udgifter, der er forbundet med kommissionens arbejde, herunder udgifterne til sekretærbistand og rejseudgifter.