Bilag 4: Forslag til Partnerskabstraktat om Grønlands selvbestemmelse

Partnerskabstraktat om Grønlands selvbestemmelse

Den danske regering og det grønlandske landsstyre, der deler det grønlandske folks respekt for demokrati og men­neskerettigheder, således som disse er udtrykt i FN's verdens­erklæring om menneskerettigheder af 1948, Den europæiske Menneskerettighedskonvention af 1950 om beskyttelse af men­neskerettigheder og FN's konventioner af 1966 om henholdsvis Borgerlige og Politiske Rettigheder (CCPR) og Økonomiske, So­ciale og Kulturelle Rettigheder (CESCR);
der støtter det grønlandske folks bestræbelser på at organisere forholdene i Grønland i overensstemmelse med principper om en retsstat;
der anerkender det grønlandske folks ret til at indgå aftaler med andre stater og internationale organisationer;
der opfordrer det grønlandske folk til at samarbejde med andre folk og internationale organisationer om forfølgelsen af disse mål;
fastsætter hermed følgende partnerskabstraktat om Grønlands selvbestemmelse


Kapitel 1

Selvstyret
§ 1. Det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten. Grønland er en selvstyrende del af rigsfællesskabet.
Stk. 2. Selvstyrets virke sker på vilkår fastsat i denne partnerskabstraktat.
§ 2. Det grønlandske selvstyre består af en lovgivende magt, der benæv­nes Landstinget, en udøvende magt, der benævnes landsstyret, og en dømmende magt, der består af domstolene.
§ 3. Landstingets medlemmer vælges for 4 år ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
Stk. 2. Nærmere regler om valget fastsættes ved landstingslov.
Stk. 3. Landstinget fastsætter selv sin forretningsorden, der indeholder de nærmere bestemmelser vedrørende forretningsgang og ordens oprethol­delse.
§ 4. Landstinget vælger landsstyrets formand og de øvrige medlemmer af landsstyret. Landsstyrets formand fordeler forretningerne mellem lands­styrets medlemmer.
§ 5. Nærmere bestemmelser om Landstinget og landsstyret fastsættes ved landstingslov.
§ 6. Nærmere bestemmelser om domstolene fastsættes ved landstingslov. Rigets Højesteret udøver den øverste domsmyndighed i grønlandske sager.
§ 7. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland.
§ 8. Grønland har eget flag og nationalsang. Nærmere regler herom fast­sættes ved landstingslov.

 

Kapitel 2

Selvstyrets anliggender
§ 9. Landsstyret kan efter forhandling med regeringen bestemme, at sags­områder eller en del af et sagsområde, skal overgå til selvstyret.
Stk. 2. Økonomiske mellemværender mellem Grønland og Danmark fast­sættes efter forhandling mellem landsstyret og regeringen.
Stk. 3. Administrativt samarbejde mellem selvstyrets myndigheder og de danske myndigheder fastsættes efter forhandling mellem landsstyret og regeringen.
§ 10. Vedtagne forslag til landstingslove skal for at være gyldige stadfæ­stes af landsstyrets formand og kundgøres efter bestemmelser, der fast­sættes ved landstingslov.
Stk. 2. Landsstyret kan inden for en frist af 8 dage beslutte, at stadfæstel­sen skal udsættes, indtil forslaget er blevet vedtaget af Landstinget i den efterfølgende samling. Vedtages forslaget ikke uændret i denne samling, er det bortfaldet.
§ 11. Det grønlandske folk har ejendomsretten til alle naturgivne ressour­cer, der findes i og omkring Grønland.

 

Kapitel 3

Forholdet til udlandet
§ 12. Landsstyret og regeringen er underlagt gensidig forhandlingspligt vedrørende forhold til udlandet, der er af betydning for såvel Grønland som Danmark. I disse spørgsmål skal landsstyret og regeringen være enige.
§ 13. En af landsstyret indgået mellemfolkelig aftale skal for at have gyl­dighed være tiltrådt af Landstinget.

 

Kapitel 4

Forholdet til rigsmyndighederne
§ 14. Rigsmyndighedernes regulering, der vedrører Grønland, skal for­handles med landsstyret inden endelig vedtagelse.
§ 15. Parterne er enige om gensidig bistand i internationale forhold. Efter grønlandsk/landsstyrets anmodning ansættes medarbejdere, der specielt skal varetage Grønlands interesser, ved de danske repræsentationer i lande og internationale organisationer.
§ 16. Opstår der uenighed mellem landsstyret på den ene side og regerin­gen på den anden side, forelægges spørgsmålet for et nævn, der består af 2 medlemmer, der udpeges af landsstyret, 2 medlemmer, der udpeges af regeringen, samt 1 opmand, der udpeges af begge parter i fællesskab.
Stk. 2. Er de 4 medlemmer, der er udpeget af landsstyret og regeringen, enige, er sagen endeligt afgjort.

 

Kapitel 5

Revision og evt. ophævelse af partnerskabstraktat
§ 17. 10 år efter ikrafttræden af nærværende partnerskabstraktat kan så­vel landsstyret som regeringen forlange forhandling om revision af part­nerskabstraktaten. Såfremt det ikke er muligt inden for 2 år at opnå enig­hed mellem landsstyret og regeringen om en ny partnerskabstraktat ved­rørende forholdet mellem Grønland og Danmark, kan parterne vælge at udøve fuld selvbestemmelse efter behørig notifikation til den anden part.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- ophævelses- og overgangsbestemmelser
§ 18. Partnerskabstraktat om Grønlands selvbestemmelse skal godkendes af det grønlandske folk ved en folkeafstemning i Grønland. Partnerskabs­traktat om Grønlands selvbestemmelse tiltrædes og sættes i kraft ved sær­skilt lovgivning af Landstinget og Folketinget senest 4 måneder efter dato­en for afholdelse af folkeafstemning om nærværende traktat.
Stk. 2. Ved ikrafttræden af Partnerskabstraktat om Grønlands selvbestem­melse ophæves lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemme­styre.
§ 19. Mellemfolkelige aftaler, der gælder for Grønland, forbliver i kraft med de ændringer, der følger af denne partnerskabstraktat, indtil de ændres eller ophæves af rette myndighed.
Stk. 2. Bestemmelser i danske love og administrative forskrifter, der gæl­der for Grønland, forbliver i kraft med de ændringer, der følger af denne partnerskabstraktat, indtil de ændres eller ophæves af rette myndighed.
Stk. 3. Bestemmelser i gældende landstingslove, landstingsforordninger og hjemmestyrets bekendtgørelser forbliver i kraft med de ændringer, der føl­ger af denne partnerskabstraktat, indtil de ændres eller ophæves af rette myndighed.