Bilag 3: Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende lovgivningsmæssige spørgsmål

Arbejdsgruppen skal beskrive hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige og folkeretlige stilling - herunder kompetence- og delegationsspørgsmåle­ne mellem staten og hjemmestyret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der indenfor rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme øn­sket om selvbestemmelse og selvstyre.

Arbejdsgruppen skal beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overta­get kompetence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem hjemme­styret og staten.

Arbejdsgruppen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmesty­reloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder.

Arbejdsgruppen skal på baggrund af kommissionens anbefalinger på alle øvrige områder, undersøge hvilke lovgivningsmæssige, forfatnings-, folke­ret- og aftalemæssige ændringer der er behov eller ønske om at iværk­sætte.

Arbejdsgruppen skal, indenfor sit arbejdsområde, opstille mulige scenarier for opfyldelsen af de overordnede mål som kommissionens kommissorium udstikker.

Endelig skal arbejdsgruppen udfra de opstillede scenarier, komme med an­befalinger til, hvilke af de opstillede scenarier, der skal søges fremmet i kommissi­onens endelige betænkning.
Selvstyrekommissionens arbejdsgrupper skal, hver indenfor deres område være opmærksom på berøringsflader og eventuelle overlapninger i forhold til andre arbejdsgruppers arbejde.
Arbejdsgrupperne skal desuden holde respektive direktorater indenfor hjemmestyret behørigt underrettede om deres arbejde.

 

Afrapportering til kommissionen

Arbejdsgruppen skal til hvert kommissionsmøde meddele status for ar­bejdsgruppens arbejde, samt fremlægge spørgsmål der kræver den samle­de kommissions overvejelser og stillingtagen. Arbejdsgruppen fremsender, mindst 2 uger før hvert kommissionsmøde, via sekretariatet materiale som anses for relevant til kommissionens møder.