Bilag 1: Selvstyrekommissionens kommissorium

Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighe­derne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og for­pligtelser.

Kommissionen skal beskrive Hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige stilling - herunder kompetence- og delegationsspørgsmålene mellem sta­ten og hjemme­styret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der in­denfor rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.

Kommissionen skal undersøge mulighederne for en videreudvikling af Grønlands kompetence, rolle og handlemuligheder på det udenrigs- og sik­kerhedspolitiske område. Den skal herunder: med udgangspunkt i Grønlands geografiske placering overveje Grønlands rolle i sikkerhedspolitikken og hvordan Grønlands interesser varetages mest hensigts­mæssigt i denne sammenhæng,
overveje behov og muligheden for selvstændig grønlandsk repræsentati­on i in­ternationale fora, hvor grønlandske repræsentanter i dag indgår i den danske stats delegationer, herunder behov og mulighed for hel eller delvis selvstændig grønlandsk repræsentation i Europarådet med tilhørende institutioner.
Kommissionen skal beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overtaget kom­petence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem hjemmestyret og staten.

Kommissionen skal i den forbindelse overveje muligheder for, at dele af eller hele Justitsvæsenet i Grønland nu eller på sigt skal overføres til Grøn­land med bag­grund i den kommende betænkning fra den Grønlandske Retsvæ­senskommission.

Kommissionen skal fremkomme med forslag til en mulig udvikling i retning af økonomisk selvbårenhed, herunder grundlaget for bloktilskuddet. Den skal be­skrive og overveje ændringer i Landskassens forskellige tilskudsord­ninger.

Kommissionen skal overveje behov, muligheder samt fordele og ulemper ved at overføre yderligere sagsområder til hjemmestyret.

Kommissionen anmodes om at undersøge og overveje mulighederne for grøn­landsk deltagelse i suverænitetshævdelsen og fiskeriinspektionen.

Kommissionen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyre­loven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder.

Kommissionen skal i sit arbejde lægge "Anorak" udvalgets betænkning vedrøren­de den udenrigspolitiske rolle til grund for sine overvejelser og anbefalinger.

Det forudsættes, at kommissionen nedsætter underarbejdsgrupper, der udarbej­der betænkningsbidrag om de behandlede spørgsmål til forelæggel­se for kommis­sionen. Såvel kommissionen som underarbejdsgrupperne kan inddrage eksperter, myndighedsrepræsentanter eller repræsentanter for organisationer m.v. i arbej­det.

Det forudsættes endvidere, at kommissionen afslutter sine overvejelser in­den for 2 år. Kommissionen kan i løbet af sit arbejde gøre en større kreds af personer be­kendt med kommissionens foreløbige overvejelser - f.eks. i form af en konference - med henblik på at indhente de umiddelbare reakti­oner på overvejelserne.
Landsstyret afholder de udgifter, der er forbundet med kommissionens ar­bejde, herunder udgifterne til sekretærbistand og rejseudgifter.

o0o

Kommissionens arbejde hviler på dette kommissorium, der omkring års­skiftet 1999-2000 blev givet af den daværende landsstyrekoalition. Efter­følgende er kommisso­riet suppleret med anmodning om behandling af sprog og muligheden for Grønlands eventuelle medlemskab af Europarådet.
Senere landsstyrekoalitioner har bekræftet, at kommissionsarbejdet kunne fort­sætte på det eksisterende kommissorium.