Arbejdsgruppen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik

UNDERKOMMISSORIUM

Af Selvstyrekommissionens kommissorium af 7. januar 2000 fremgår:

"Kommissionen skal undersøge mulighederne for en videreudvikling af Grønlands kompetence, rolle og handlemuligheder på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Den skal herunder:

  • med udgangspunkt i Grønlands geografiske placering overveje Grønlands rolle i sikkerhedspolitikken og hvordan Grønlands interesser varetages mest hensigtsmæssigt i denne sammenhæng
  • overveje behov og muligheden for selvstændig grønlandsk repræsentation i internationale fora, hvor grønlandske repræsentanter i dag indgår i den danske stats delegationer, herunder behov og mulighed for hel eller delvis selvstændig grønlandsk repræsentation i Europarådet med tilhørende institutioner
  • Kommissionen anmodes om at undersøge og overveje mulighederne for grønlandsk deltagelse i suverænitetshævdelsen og fiskeriinspektionen
  • Kommissionen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyreloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder

Kommissionen skal i sit arbejde lægge "Anorak" udvalgets betænkning vedrørende den udenrigspolitiske rolle til grund for sine overvejelser og anbefalinger."

Derudover skal arbejdsgruppen beskrive udviklingen i varetagelsen af Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser siden 1979.

Arbejdsgruppen skal undersøge på hvilke områder og på hvilke eksisterende ordninger og aftaler, der er behov for eller ønsker om ændringer. Endvidere skal arbejdsgruppen undersøge, hvilke konsekvenser eventuelle ændringer vil have, med hensyn til varetagelsen af Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser og med hensyn til kompetence- og delegationsspørgsmålene mellem staten og hjemmestyret.

Arbejdsgruppen skal indenfor sit arbejdsområde opstille mulige scenarier for opfyldelsen af de overordnede mål som kommissionens kommissorium udstikker.

Endelig skal arbejdsgruppen udfra de opstillede scenarier komme med anbefalinger til hvilke af de opstillede scenarier, der skal søges fremmet i kommissionens endelige betænkning.

 

Afrapportering til kommissionen

Arbejdsgruppen skal til hvert kommissionsmøde meddele status for arbejdsgruppens arbejde, samt fremlægge spørgsmål der kræver den samlede kommissions overvejelser og stillingtagen. Arbejdsgruppen fremsender, mindst 2 uger før hvert kommissionsmøde, via sekretariatet materiale som anses for relevant til kommissionens møder.