Arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling

UNDERKOMMISSORIUM

Af Selvstyrekommissionens kommissorium af 7. januar 2000 fremgår:

"Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtigelser:

Kommissionen skal beskrive Hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige stilling - herunder kompetence- og delegations spørgsmålene mellem staten og hjemmestyret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der indenfor Rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.

Kommissionen skal fremkomme med forslag til en mulig udvikling i retning af økonomisk selvbårenhed, herunder grundlaget for bloktilskuddet. Den skal beskrive og overveje ændringer i Landskassens forskellige tilskudsordninger.

Kommissionen skal overveje behov, muligheder samt fordele og ulemper ved at overføre yderligere sagsområder til hjemmestyret.

Kommissionen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyreloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder."

Derudover skal arbejdsgruppen beskrive den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling siden 1979, herunder udviklingen i de økonomiske overførsler mellem Danmark og Grønland.

Arbejdsgruppen skal undersøge indenfor hvilke områder der er behov for eller ønske om ændringer af eksisterende lovgivning, støtteordninger og overenskomster med henblik på at skabe grundlag for øget økonomisk selvbårenhed. Arbejdsgruppen skal endvidere undersøge hvilke konsekvenser eventuelle ændringer vil have på alle relevante områder.

Arbejdsgruppen skal indenfor sit arbejdsområde opstille mulige scenarier for opfyldelsen af de overordnede mål som kommissionens kommissorium udstikker.

Endelig skal arbejdsgruppen udfra de opstillede scenarier komme med anbefalinger til hvilke af de opstillede optioner, der skal søges fremmet i kommissionens endelige betænkning.

Selvstyrekommissionens arbejdsgrupper skal hver indenfor deres område være opmærksom på berøringsflader og eventuelle overlapninger i forhold til andre arbejdsgruppers arbejde.

Arbejdsgrupperne skal desuden holde respektive direktorater indenfor Hjemmestyret behørigt underrettede om deres arbejde.

 

Afrapportering til kommissionen

Arbejdsgruppen skal til hvert kommissionsmøde meddele status for arbejdsgruppens arbejde, samt fremlægge spørgsmål der kræver den samlede kommissions overvejelser og stillingtagen. Arbejdsgruppen fremsender, mindst 2 uger før hvert kommissionsmøde, via sekretariatet materiale som anses for relevant til kommissionens møder.