Arbejdsgruppen vedrørende forfatningsmæssige og folkeretlige spørgsmål

UNDERKOMMISSORIUM

Arbejdsgruppen skal beskrive Hjemmestyrets nuværende forfatningsretlige og folkeretlige stilling - herunder kompetence- og delegations spørgsmålene mellem staten og hjemmestyret - og identificere og beskrive alternative ordninger, der indenfor Rigsfællesskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvbestemmelse og selvstyre.

Arbejdsgruppen skal beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overtaget kompetence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem Hjemmestyret og staten.

Arbejdsgruppen kan fremkomme med forslag til ændringer af hjemmestyreloven, bestående bemyndigelseslove samt ændringer af forvaltnings- og rammeaftaler mellem staten og hjemmestyret på de nævnte områder.

Arbejdsgruppen skal på baggrund af kommissionens anbefalinger på alle øvrige områder, undersøge hvilke lovgivningsmæssige, forfatnings-, folkeret- og aftalemæssige ændringer der er behov eller ønske om at iværksætte.

Arbejdsgruppen skal, indenfor sit arbejdsområde, opstille mulige scenarier for opfyldelsen af de overordnede mål som kommissionens kommissorium udstikker.

Endelig skal arbejdsgruppen udfra de opstillede scenarier, komme med anbefalinger til, hvilke af de opstillede, der skal søges fremmet i kommissionens endelige betænkning.

Selvstyrekommissionens arbejdsgrupper skal, hver indenfor deres område være opmærksom på berøringsflader og eventuelle overlapninger i forhold til andre arbejdsgruppers arbejde.

Arbejdsgrupperne skal desuden holde respektive direktorater indenfor Hjemmestyret behørigt underrettede om deres arbejde.

 

Afrapportering til kommissionen

Arbejdsgruppen skal til hvert kommissionsmøde meddele status for arbejdsgruppens arbejde, samt fremlægge spørgsmål der kræver den samlede kommissions overvejelser og stillingtagen. Arbejdsgruppen fremsender, mindst 2 uger før hvert kommissionsmøde, via sekretariatet materiale som anses for relevant til kommissionens møder.