Stats- og folkeretsspørgsmål

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål.

Det fremgår af kommissionens kommissorium bl.a., at "kommissionen med udgangspunkt i Grønlands nuværende forfatningsmæssige placering og i overensstemmelse med det grønlandske folks selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten, skal overveje og stille forslag om, hvorledes de grønlandske myndigheder kan overtage yderligere kompetence, hvor dette er forfatningsretligt muligt. " Kommissionens forslag til en nyordning skal indeholde en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed i overensstemmelse med grundlovens § 19.

Arbejdsgruppen skal overfor kommissionen bl.a. redegøre for:

 • Det grønlandske folks selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten
 • Grønlands nuværende forfatningsmæssige placering
 • De forfatningsmæssige muligheder for de grønlandske myndigheders overtagelse af yderligere kompetence

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til følgende bestemmelser i en kommende selvstyrelov for Grønland:

 • Grønlands status i Kongeriget Danmark
 • alternative modeller til beskrivelse af afgrænsningen og beslutningskompetencen vedrørende overtagelse af nye sagsområder
 • den politiske og administrative procedure mellem Grønland og Danmark i forbindelse med
  • forelæggelse af regeringens forslag til lovgivning (såvel love som administrative forskrifter), som omfatter eller vil kunne udstrækkes til Grønland, forud for fremsættelsen i Folketinget/udstedelsen
  • forelæggelse af traktater der berører et anliggende, der hører under de grønlandske myndigheder, eller et rigsanliggende af betydning for Grønland, inden indgåelsen.
   Herudover skal arbejdsgruppen komme med forslag til en bestemmelse om, at gennemførelse af et grønlandsk ønske om selvstændighed skal ske i medfør af proceduren i grundlovens § 19 og i fuld respekt for folkeretten.

Arbejdsgruppen skal endvidere efter nærmere beslutning i kommissionen behandle konkrete stats- og folkeretlige spørgsmål.

Som bidrag til arbejdsgruppens arbejde indgår alle relevante dokumenter, som kommissionen har rekvireret til brug for arbejdet.

Kommissionens formandskab kan efter indstilling fra sekretariatet og drøftelse i kommissionen rekvirere yderligere responsa fra anerkendt sagkundskab til brug for behandlingen af arbejdsgruppens opgaver.

Arbejdsgruppen forudsættes at være nedsat under hele kommissionens funktionsperiode.

Kommissionen udpeger en formand samt yderligere fem medlemmer af kommissionen til arbejdsgruppen. Formandskabet udpeger efter indstilling fra sekretariatet to af kommissionens tilforordnede og op til fire sagkyndige medlemmer.

***

Kommissoriet blev vedtaget af kommissionen på mødet den 15. marts 2005.

På mødet udpegede kommissionen følgende medlemmer af og formanden for arbejdsgruppen: Lars-Emil Johansen (formand), Augusta Salling, Aqqaluk Lynge, Niels Helveg Petersen, Line Barfod, Birthe Rønn Hornbech.

Formandskabet udpegede følgende som tilforordnede af arbejdsgruppen: Henrik Zahle og Gudmundur Alfredsson.