Økonomi og Erhvervsudvikling

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling.

Det fremgår af kommissoriet bl.a., at Kommissionen skal basere sit arbejde på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og pligter, og at kommissionen skal overveje og stille forslag til en nyordning vedrørende det økonomiske mellemværende mellem Grønland og Danmark.

Arbejdsgruppen skal på denne baggrund overveje og stille forslag til en sådan nyordning med fokus på de økonomiske relationer mellem de grønlandske myndigheder og staten og herunder fremlægge konkrete, alternative forslag til principperne for bloktilskuddets udvikling fremover.

Under inddragelse af resultaterne fra arbejdsgruppen vedrørende ikke-levende ressourcer skal arbejdsgruppen herudover udarbejde forslag til, hvordan en nyordning vedrørende ikke-levende ressourcer og eventuelle indtægter herfra kan indgå i principperne for bloktilskuddets udvikling fremover.

På baggrund af betænkningen fra den grønlandske selvstyrekommission (april 2003) og rapporten fra Fællesudvalget for Erhvervsudvikling i Grønland (oktober 2003) skal arbejdsgruppen endvidere vurdere, hvorledes statens tilskud til Grønland i samspil med anbefalingerne fra disse to afrapporteringer kan medvirke til at gøre det grønlandske samfund mere økonomisk selvbærende og hermed mindre afhængigt af statens tilskud.

Arbejdsgruppen kan til brug for sit arbejde bede kommissionen om at indhente responsa fra anerkendt nationaløkonomisk sagkundskab som fx professorer ved universiteter eller handelshøjskoler til belysning af velafgrænsede, nationaløkonomiske spørgsmål.

Kommissionen udpeger en formand samt yderligere medlemmer af kommissionen til arbejdsgruppen. Formandskabet udpeger efter indstilling fra sekretariatet op til fire sagkyndige medlemmer.

Arbejdsgruppen aflægger rapport til Kommissionen senest den 30. september 2005.