Kommissionen

Kommissorium for Grønlandsk-Dansk Selvstyrekommission.

Idet Den danske Regering og Grønlands Landsstyre ønsker at sikre størst mulig grad af ligeværdighed mellem Grønland og Danmark samt at øge det grønlandske folks selvbestemmelse i størst muligt omfang, inden for rammerne af det eksisterende rigsfællesskab, er Den danske Regering og Grønlands Landsstyre enige om at nedsætte en paritetisk sammensat kommission. Selvstyrekommissionens afsluttende betænkning udgør et væsentligt bidrag til kommissionens arbejde.

Kommissionen skal, med udgangspunkt i Grønlands nuværende forfatningsmæssige placering og i overensstemmelse med det grønlandske folks selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten, overveje og stille forslag om, hvorledes de grønlandske myndigheder kan overtage yderligere kompetence, hvor dette er forfatningsretligt muligt. Kommissionen skal udarbejde forslag til lovgivning om en nyordning, som tillige tager hensyn til sagsområder, der allerede er overtaget af de grønlandske myndigheder i medfør af hjemmestyreloven for Grønland.

Kommissionen beskæftiger sig herudover ikke med sagsområder, som er overført fra stat til hjemmestyre.

Kommissionen skal basere sit arbejde på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og pligter. Kommissionen skal overveje og stille forslag til en nyordning vedrørende det økonomiske mellemværende mellem Grønland og Danmark.

Kommissionen tilrettelægger selv sit arbejde, herunder muligheden for nedsættelse af arbejdsgrupper. Kommissionen kan indhente oplysninger fra såvel den danske som den grønlandske centraladministration til brug for sit arbejde.

Der er mellem Den danske Regering og Grønlands Landsstyre enighed om, at det tilkommer det grønlandske folk at afgøre, hvorvidt Grønland ønsker selvstændighed, og at nyordningen intet ændrer herved. I givet fald vil selvstændigheden skulle gennemføres ved indgåelse af en aftale herom efter reglerne i grundlovens § 19. Kommissionens forslag til en nyordning skal indeholde en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed i overensstemmelse hermed.

Kommissionen udarbejder forslag til en aftale mellem Grønlands Landsstyre og Den danske Regering om iværksættelsen af nyordningen.

Den danske Regering udnævner 7 medlemmer af kommissionen efter indstilling fra Folketinget, mens Grønlands Landsstyre ligeledes udnævner 7 andre medlemmer efter indstilling fra de i Grønlands Landsting repræsenterede partier eller grupperinger.

Herudover udnævner Den danske Regering og Grønlands Landsstyre i fællesskab formanden og næstformanden for kommissionen.

Grønlands Landsstyre og Den danske Regering udnævner hver to tilforordnede.

Det forudsættes, at kommissionen afslutter sit arbejde og fremlægger betænkning inden for en tidshorisont på to år fra sin nedsættelse. Kommissionen kan afgive delbetænkninger.

Grønlands Landsstyre og Den danske Regering er enige om at drøfte kommissionens forslag, når kommissionens samlede betænkning foreligger.

- o -

Etableringen af kommissionens sekretariat, samt finansieringen af kommissionens arbejde, herunder sekretariatsbistand og rejser, aftales nærmere mellem Grønlands Landsstyre og Den danske Regering.

 

 

Nuuk, den 21. juni 2004

 

Landsstyreformand Hans Enoksen

Statsminister Anders Fogh Rasmussen