Lykønskninger

Da den grønlandske befolkning gik til Folkeafstemning om selvstyre den 25. november 2008, godkendte et stort flertal overgangen til selvstyre. I den forbindelse er der kommet lykønskninger til Grønlands Hjemmestyre, som du kan læse her.

Lykønskning fra ICCs præsident

Lykønskningen er på engelsk og er i pdf-format

--------------------------------------------------------------------------------

Sametinget hilser det grønnlandske folk

(27. november 2008)
Sametinget har med tilfredshet mottatt meldingen om at Grønland og det grønlandske folk omsider har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn om sitt forhold til Danmark. Denne retten burde det grønlandske folk fått uttrykt allerede i 1954, da FN utformet sin liste over ikke selvstyrte områder.

FN ga Danmark anledning til å unnlate å føre Grønland på denne lista, som omfattet områder hvor frihet og demokrati ikke ble holdt i hevd og folkeretten ikke ble respektert.

Det prinsipielle grunnlaget for denne lista var at alle folk har rett til frihet og frigjørelse fra fremmed undertrykkelse.

Det grønnlandske hjemmestyret som ble opprettet ved lov i 1979, hadde sterke begrensninger ved at Grønnland ikke fikk retten til å forvalte sine ikke-fornybare ressurser, som mineraler, olje og gass. Sametinget konstaterer at den respekterte nestor i Grønnlands hjemmestyre, Jonathan Motzfeldt, ønsker at retten til de ikke fornybare ressurser er et av de viktigste tema i forbindelse med selvstyre for Grønland.

Grønlendernes levesett er i likhet med samenes sterkt knyttet opp mot tradisjonelle næringer der fornybare ressurser står sentralt. Sametinget viser til at denne tradisjonelle utnyttelse som blant annet gjelder fangst og fiske, etter hvert er blitt underlagt sterke restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt. I tillegg blir disse næringer i dag truet av klimaendringer.

På bakgrunn av dette vil kontroll over de ikke- fornybare ressurser være et nødvendig politisk og økonomisk redskap for at det grønnlandske folk og den grønnlandske nasjon skal kunne realisere sine rettigheter til selvstyre.

Sametinget legger stor vekt på at Danmark gir sin støtte til det veivalg som det grønlandske folk har gjort gjennom folkeavstemmingen forleden.

Sametinget ønsker det grønnlandske folk lykke til med den viljeserklæring de nå har uttrykt gjennom folkeavstemmingen om selvstyre.

Vi vil på det sterkeste få uttrykke vår beundring over det store engasjement spørsmålet om selvstyre har reist i den grønlandske befolkning. Dette har kommet til uttrykk ved den høye deltakelse i folkeavstemningen og det overbevisende flertall som har stemt for selvstyre.

Sametinget ser fram til fortsatt godt samarbeid med det grønlandske folk.