Skuffelse over kriminalforsorgsforlig

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtrykker skuffelse over den netop indgåede flerårsaftale mellem regeringen og aftalepartierne i Danmark vedrørende økonomien på kriminalforsorgens område i perioden 2022-2025.

Kriminalforsorgen er et dansk ansvarsområde, og Naalakkersuisut har en forventning om, at de danske ansvarsområder i Grønland løbende udvikles og moderniseres, således at der ikke opstår fysiske- eller faglige efterslæb. Det indebærer blandt andet ordentlige bygninger, gode arbejdsforhold samt tidssvarende sikkerhedsudstyr og arbejdsredskaber.

Derudover har Naalakkersuisut en forventning om, at den danske stat anerkender, at resocialisering er en høj prioritet i det grønlandske retsvæsen.

Naalakkersuisut må desværre konstatere, at det netop indgåede kriminalforsorgsforlig ikke forholder sig til, at forholdene i Kriminalforsorgen i Grønland generelt ikke er tidssvarende. Flerårsaftalen på kriminalforsorgens område indeholder kun 5 initiativer af relevans for Grønland, hvoraf 4 af dem allerede er aftalte indsatsområder.

Det eneste nye initiativ er en mulighed for at foretage ’konfirmative test’ af urinprøver, som skal bruges i indsatsen mod misbrug af euforiserende stoffer i anstalterne. Dette glæder Naalakkersuisut, men må dog betragtes som en standard driftsopgave og ikke et særligt initiativ.

De øvrige 4 initiativer omhandler indsatser på justitsområdet, der allerede var aftalt i 2020 som led i det dansk-grønlandske samarbejde på socialområdet. Disse initiativer, der vedrører bekæmpelse af seksuelle overgreb, er alle støtteværdige og gode initiativer, hvor arbejdet er godt i gang, og hvor der med flerårsaftalen nu er afsat midler til dette.

Det er uklart hvor meget, der reelt er afsat til initiativer i Grønland, da Grønland og Færøerne er slået sammen i forligsteksten, og det ikke fremgår, om Kriminalforsorgen i Grønland bidrager med egenfinansiering. Naalakkersuisut må dog konstatere, at der med Kriminalforsorgsforliget ikke er fundet løsninger på det fysiske- og faglige efterslæb, som eksisterer i Kriminalforsorgen i Grønland.

Naalakkersuisut ser derfor frem til at få oplyst, hvordan den danske stat vil modvirke efterslæbet, særligt i forhold til sikkerhed, IT-systemer, beskæftigelse for indsatte, reduktion af ventetiden på afsoning, udvikling af uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder, rekruttering samt fastholdelse af lønstigningen for anstaltsbetjente.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen udtaler:

”Jeg er skuffet over, at det faglige- og fysiske efterslæb i Grønland ikke er blevet prioriteret højere ved flerårsaftalen. Det er nu mit håb, at de nødvendige tiltag vil blive prioriteret og finansieret på anden vis. Naalakkersuisut værdsætter de tiltag der er medtaget i flerårsaftalen, men det samlede billede efterlader et indtryk af, at der ikke er forståelse for vilkårene i Grønland. Naalakkersuisut skal understrege, at ansvaret for en tilfredsstillende standard ligger hos Justitsministeren i Danmark”.

Se forligsteksten her:

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Aftale-om-kriminalforsorgens-oekonomi-2022-2025-2.pdf

For nærmere information kontakt ministersekretær Zakaria Saleh på e-mail: zasa@nanoq.gl