Møde i Tilsynsrådet den 9. november 2021 om Kommuneqarfik Sermersooqs praksis på boligområdet

Tilsynsrådet har den 9. november 2021 afholdt møde. Eneste punkt på dagsordenen var Kommuneqarfik Sermersooqs praksis på boligområdet.

På mødet blev følgende besluttet:

Tilsynsrådet kritiserer Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af indgåelse af erhvervslejekontrakter med henblik på fremleje af boliger.

Tilsynsrådet konstaterer, at den anvendte praksis er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, idet kommunens udgifter til erhvervsleje er større end indtægterne ved brugerbetaling og sparede boligadministrative udgifter.

Tilsynsrådet konstaterer, at det er i strid med kommunalfuldmagten at begunstige enkelte borgere ved at fremleje boliger til en lavere leje end den, som kommunen er forpligtet til at betale ejeren.

Tilsynsrådet pålægger Kommuneqarfik Sermersooq at ophøre med indgåelse af erhvervslejekontrakter på lignende vilkår.

Tilsynsrådet finder det meget kritisabelt, at sagsoplysningen over for Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq ikke har været tilstrækkelig til at sikre, at Økonomiudvalget har kunnet godkende indgåelse af erhvervslejekontrakter på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Tilsynsrådet finder det meget kritisabelt, at borgmesteren for Kommuneqarfik Sermersooq ikke har påset, at sagsoplysningen over for Økonomiudvalget var tilstrækkeligt fyldestgørende, jf. Inatsisartutlov om den kommunale styrelse § 19.

Tilsynsrådet finder det meget kritisabelt, at borgmesteren for Kommuneqarfik Sermersooq i tre tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden at have sikret, at der forelå den fornødne godkendelse i Økonomiudvalget.

Tilsynsrådet finder det særdeles kritisabelt, at Kommuneqarfik Sermersooq administrativt i to tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget i overensstemmelse med den kommunale styrelsesvedtægts § 6, stk. 10.

Tilsynsrådet finder det særdeles kritisabelt, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke har medvirket ved oplysning af sagen for Tilsynsrådet i overensstemmelse med Inatsisartutlov om den kommunale styrelse § 48, stk. 1.

Tilsynsrådet anbefaler, at Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling som ressortmyndighed vurderer, om de i sagskomplekset bevilgede boligstøttelån er bevilget i overensstemmelse med lovgivningen.

Tilsynsrådet anbefaler, at Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling vurderer, hvorvidt Boligklagenævnet af egen drift kan tage stilling til, om de indgåede fremlejekontrakter med de enkelte borgere er i overensstemmelse med lovgivningen.

Tilsynsrådet konstaterer, at der mangler reaktionsmuligheder for borgere ved vurdering af indgåede lejekontrakter og fremlejekontrakter.

Tilsynsrådet anbefaler, at Departement for Finanser og Indenrigsanliggender indleder en tilsynssag i forhold til, om budget- og regnskabslovens bestemmelser i forbindelse med økonomistyringen, herunder en potentiel gældsætning, er overholdt.

Tilsynsrådet opfordrer Tilsynet til at indlede et skærpet administrativt tilsyn med boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Følgende deltog i Tilsynsrådets møde:
Sólja í Ólavsstovu, formand for Tilsynsrådet
Doris J. Jensen, medlem udpeget af Inatsisartut
Marianne Jensen, medlem udpeget af Inatsisartut
Evelyn Frederiksen, medlem udpeget af kommunerne i forening
Naja Lund, stedfortræder for Juaaka Lyberth udpeget af kommunerne i forening
(Juaaka Lyberth er inhabil i den behandlede sag jævnfør § 52 stk. 3 i Inatsisartutlov
nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse).

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Klaus Georg Hansen, email kgh1@nanoq.gl mobil 54 73 46