Erindring om fredede sæler

Departementet er gjort bekendt med, at der visse steder skydes efter sælunger med lanugo hår. Lanugo hår er f.eks. hvidt hår på en grønlandssælunge (white coat). Der skal hermed erindres om, at sælunger med lanugo hår af arterne netside, grønlandssæl og remmesæl er fredede jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler § 3, stk. 3 og at al fangst og jagt på disse er ulovlig.

 

I forlængelse af ovenstående, henledes der til § 3 om fredning i øvrigt, hvori det er fastsat at følgende øvrige sæler er fredede: Hunner der ammer, diende unger, spættet sæl samt gråsæl.

 

Der gøres opmærksom på, at der ved overtrædelse af de fastsatte fredningsbestemmelser, kan idømmes bøde i medfør af Kriminallov for Grønland og/eller konfiskation til fordel for Landskassen efter Landstingslov om fangst og jagt.

 

 

 

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.