Forsøgsfiskerier 2021

Naalakkersuisut har besluttet, at der for 2021 oprettes en række forskellige forsøgsfiskerier, til formål at afsøge vores store havområde for nye fiskerimuligheder. Derfor er der oprettet en række forskellige forsøgsfiskerier, som spænder vidt – både arter vi ikke kender til, og områder vi ikke kender.

Et forsøgsfiskeri er et fiskeri, der har til formål at enten at:
  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, der er ukendte og
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber
Der kan ansøges om licens til de oprettede forsøgsfiskerier senest 1. april 2021

Der skal ansøges ved hjælp af ansøgningsskema til forsøgsfiskerier.

Ansøgningsskema og information om forsøgsfiskeri findes HER

Licens til forsøgsfiskeri gives efter ansøgning. Der vil være øvrige anvisninger for fiskeriet fra Grønlands Naturinstitut og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Der skal udarbejdes en evaluerende rapport om forsøgsfiskeriet efter dets afslutning.

Bemærk venligst at tildelingen af forsøgsfiskerikvoter først vil blive behandlet af et nyt Naalakkersuisut efter det kommende valg.

Når sagsbehandlingen er overstået og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne udstedes licenserne til de ansøgere som har fået tildelt kvoter og der sendes et begrundet afslag til de ansøgere som der ikke har fået tildelt kvote.

Hvis man ønsker at få tilladelse til et forsøgsfiskeri, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apnn@nanoq.gl.


Forsøgsfiskerier der oprettes i 2021:

Fiskeri efter torsk, hellefisk, helleflynder, brosme, lange, havkat og fjeldørred kystnært i Østgrønland med line eller garn

Kategori: Kendte arter i delvist nye områder med kendte redskaber
Der er oprettet en kystnær kvote i Østgrønland efter blandede arter på 1000 tons. For at sikre at fiskeriet samtidig kommer Grønland til gode, er forsøgsfiskerikvoten med 100 procent indhandlingspligt.

Licensmængden for deltagende aktører er fast sat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 300 tons pr. fartøj. Større fartøjer dispenseres i henhold til bekendtgørelsen om tekniske bevaringsforanstaltninger, så der kan fiskes kystnært på trods af fartøjernes størrelse.

Forsøgsfiskerikvoten omkring Tasiilaq er gældende fra kysten til 3 sømil uden for basislinjen.Havgående guldlaks

Kategori: Udforskning af ukendte arter i ukendte områder med kendte redskaber
Der er oprettet et forsøgsfiskeri efter havgående guldlaks med en kvote på 3.500 tons i Østgrønland. Licensen kan kun tildeles sammen med licens til torsk og rødfisk i samme områder. Af denne kvote kan en mængde reserveres til EU.

Torsk i forvaltningsområde Nordøstgrønland
Kategori: Udforskning af kendte arter i ukendte områder med kendte redskaber

Der er oprettet et forsøgsfiskeri efter torsk i forvaltningsområde Nordøstgrønland med en kvote på 3.000 tons.
Licensmængden for deltagende aktører er fastsat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 400 tons pr. fartøj. Licens til fiskeriet er omfattet af yderligere betingelser; fx krav om prøvetagning eller lignende, som er fastsat af APNN i samarbejde med interesserede aktører, GFLK og GN inden licensudstedelse.

Søpølser i Vestgrønland
Kategori: Udforskning af ukendte arter i kendte områder med delvis kendte redskaber
For forsøgsfiskeri efter søpølser er følgende forvaltningsområder fastsat i overensstemmelse med nuværende gængse kystnære (området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje) fiskeriområder for kammuslinger, hvor havbunden allerede er berørt:
1) Nuuk – området
2) Attu – området
3) Sisimiut – Syd (Saqqaq)
4) Sisimiut – Nord (Kangaarsuk)
En samlede kvote på 800 tons er ligeligt fordelt mellem de fire områder med 200 tons i hver. Licensmængden for deltagende aktører er fastsat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 400 tons pr. fartøj.

Fiskeriet er omfattet den gældende områdeafgrænsning i overensstemmelse med nuværende gængse kystnære fiskeriområder for kammuslinger, hvor havbunden allerede er berørt. Deltagende fartøjer i søpølsefiskeriet er undtaget i bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri vedr. anvendelsesområde i lighed med kammuslingefiskeriet.

Konksnegle kystnært i Vestgrønland
Kategori: Udforskning af ukendte arter i ukendte områder med kendte redskaber
Der er oprettet et forsøgsfiskeri efter konksnegle med tejner i Vestgrønland på 1.000 tons. Licensmængden for deltagende aktører er fastsat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 250 tons pr. fartøj.

Polartorsk kystnært i Vestgrønland med små fartøjer
Kategori: Udforskning af kendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber
Der er oprettet et forsøgsfiskeri efter polartorsk kystnært i Vestgrønland med en kvote på 600 tons med plads til maksimalt to deltagende fartøjer. Licensmængden for deltagende aktører er fastsat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 300 tons pr. fartøj.

Lodde kystnært i Vestgrønland med kystnære fartøjer
Kategori: Udforskning af kendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber

Der er oprettet et forsøgsfiskeri efter lodde kystnært i Vestgrønland med en kvote på 1.000 tons med plads til maksimalt to deltagende fartøjer, som ifølge målebrevet er under 75 BRT eller 120 BT. Licensmængden for deltagende aktører er fastsat efter fartøjskapacitet og fiskeriplan, dog maksimalt 500 tons pr. fartøj. Med henblik på at optimere forsøgsfiskeriet, tildeles licens for ansøgere som fremsender en udførlig fiskeriplan.

Lodde og andre pelagiske arter i Vestgrønland med havgående fartøjer
Kategori: Udforskning af kendte arter i ukendte områder med kendte redskaber
Der er oprettet en forsøgsfiskerikvote i Vestgrønland på i alt 5.000 tons lodde fordelt i tre forvaltningsområder således:
- Nordvest (nord for Nuussuaq) 1.000 tons
- Disko nord: 2.000 tons
- Sydvest (syd for Kangaatsiaq: 2.000 tons
Der er oprettet en forsøgsfiskerikvote for hele Vestgrønland for andre pelagiske arter:
- 1.000 tons tobis
- 500 tons polartorsk
- 500 tons sild
Der er i forsøgsfiskeriet plads til maksimalt to deltagende fartøjer, som ifølge målebrevet er 75 BRT eller 120 BT og over. Med henblik på at optimere forsøgsfiskeriet, fremsender ansøgere en udførlig fiskeriplan.

Forsøgsfiskerilicensen dispenseres fra bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger, så der kan fiskes indenskærs på trods af fartøjernes størrelse.

Licens til fiskeriet kan blive pålagt yderligere betingelser; fx krav om prøvetagning, akustiske undersøgelser eller lignende, som fastsættes af departementet i samarbejde med interesserede aktører, GFLK og GN inden licensudstedelse.

Kontaktperson: Anders Bjørn Larsen, AC fuldmægtig, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: anbl@nanoq.gl