Forvaltningsrevision om licensadministration

Denne pressemeddelelse er en reaktion på artikel af Jørgen Schultz-Nielsen i Sermitsiaq.ag 22/1.

Indledningsvist skal det bemærkes, at Revisionsudvalgets udtalelse ikke er tilsendt Departementet. Departementet bliver opmærksom på dette via pressen. Departementet har dog haft en god dialog med Revisionsudvalget i forbindelse med udarbejdelse af forvaltningsrevisionen.

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i 2020 budt Revisionsudvalgets forvaltningsrevision velkommen som en oplagt mulighed for at se på eventuelle uhensigtsmæssige sagsgange, i forvaltningen af kvoter og licenser.

Departementet er i proces med at gennemarbejde forvaltningsrevisionsrapporten fra Deloitte, for at implementere anbefalingerne, til styrkelse af administrationen af fiskekvoter og licenser.

Vi har ikke en yderst lemfældig sagsbehandling i fiskeridepartementet

Artiklen i Sermitsiaq.ag refererer til, at departementet har undladt at håndhæve en række bestemmelser iht. fiskeriloven og bekendtgørelser med hjemmel heri.

Det der henvises til, er at vore kendte fiskeriselskaber ikke er afkrævet ejerbøger, da vi arbejder med selskaberne hvert år og de er kendte for os. I forhold til målebreve og nationalitetsbeviser på deres fartøjer, har vi ikke tidligere hver gang bedt om disse, da langt de fleste af fartøjerne er kendte for os og alle oplysninger om fartøjet allerede findes i vores licensmodul.

Dette forhold, som anfægtes i Revisionsudvalgets udtalelse, er dog allerede i oktober 2020 blevet udbedret. Ejerbøger, nationalitetsbeviser og målebrev kræves vedlagt hver eneste ansøgning, før de kan behandles, uanset, at det er de samme ejere, samme selskaber og samme fartøjer som de foregående år.

Derudover henvises der, i forvaltningsrevisionens rapport, til, at en ansøgningsfrist i det kystnære fiskeri ikke håndhæves. Denne ansøgningsfrist har ikke været håndhævet idet, der fra politisk side, har været ønske om at sikre fiskere adgang til kystnære fiskeri hele året. Den pågældende bekendtgørelse er siden revideret og indeholder ikke længere en ansøgningsfrist.

Det er ovenstående forhold forvaltningsrevisionens rapport henviser til, når der påpeges en manglende håndhævelse af loven på visse punkter.

Forvaltningspraksis er på plads
I forhold til artiklens påståede mangler i forvaltningspraksis, vedrørende manglende begrundelse for tildeling eller afslag på licenser, kan Departementet oplyse om, at der sagsbehandles med baggrund i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licenser og kvoter til fiskeri, hvori det fremgår meget tydeligt af §8, at licens tildeles såfremt selskabet har haft licens i foregående år. Ansøgere har fået svar med henvisning til denne bestemmelse, hvilket i mange tilfælde har været anset som dækkende.

Departementet har dog, på baggrund af forvaltningsrevisionens anbefalinger, indført skærpet forvaltningspraksis, således der nu altid henvises til de kriterier, der ligger til grund for vurderinger i det havgående fiskeri, og som nu fremgår af samme bekendtgørelse, §12.

Derudover kan nævnes, at det, i forvaltningen af det havgående fiskeri, længe har været praksis at udarbejde årlige notater indeholdende fyldestgørende begrundelser for kvotefordelingen. Derved er pligten i forhold til normal forvaltningspraksis overholdt.

Der vil ske yderligere præciseringer i fiskeriforvaltningens sagsbehandlingsinstrukser også inden for det kystnære fiskeri, og implementeringen af skærpet praksis i henhold til gældende lovgivning er allerede gennemført.

Jens Immanuelsen udtaler: Jeg har fuld tillid til, at sagsbehandlingen i fiskeriforvaltningen foregår efter god forvaltningsskik. Departementet har arbejdet med forvaltningsrevisionen hele 2020, sideløbende med presserende sager og den generelle drift af fiskeriet. Vi er en ganske lille administration til et meget stort forvaltningsområde af Grønlands vigtigste erhverv og naturligvis sker der en fejl indimellem, men generelt er der en overordentlig høj kvalitet i fiskeriforvaltningen.

Derudover vil jeg gerne gøre opmærksom på, at departementet er i gang med en længere proces for at forbedre informationsniveauet online. Dette gøres blandt andet i samarbejde med sullissivik.gl, som er ved at blive opdateret for øget brugervenlighed. Vi har udarbejdet fyldestgørende og brugervenlige beskrivelser af betingelser, kvalifikationskrav, ansøgningsproces, sagsbehandling etc., som skal sikre større gennemsigtighed og brugervenlighed for fiskerne, som nu fremgår af hjemmesiden. Yderligere er alle ansøgningsskemaer blevet opdateret og imødekommer forvaltningsrevisionens anbefalinger, inklusiv præcisering af ansøgningsfrister og krav om fartøjsdokumenter og ejerbog. Ansøgningsskemaerne bliver yderligere lagt online, så man fremadrettet kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt, hvor det vil blive sendt direkte til Departementet.


Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: jio@nanoq.gl