Departementet for Boliger og Infrastruktur sender forslag til bekendtgørelse om Bygningsreglement 2021 (BR21) i høring

gnes udstedt ved udgangen af juni 2021 til ikrafttrædelse ved udgangen af december 2021.

BR21 erstatter Bygningsreglement 2006. Teksten i BR21 er på samme måde som i BR06 opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder de juridisk bindende krav, mens spalten til højre indeholder vejledninger og eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

De væsentligste ændringer er:
  • Energiforbruget til opvarmning og ventilation i nyt byggeri reduceres med 25-30 pct.
  • Der indføres krav om, at der skal gennemføres energibesparelser ved ombygninger i eksisterende bebyggelse.
  • Der indføres krav om, at bygningskonstruktioner og byggematerialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning giver risiko for vækst af skimmelsvamp.
  • Kravene om tilgængelighed i byggeriet præciseres og underbygges af illustrationer.
Desuden indføres der krav om installation af røgalarmer i alle nye boliger. Kravet omfatter også soverum i hoteller, kollegier, elevhjem og lignende bygninger med soverumsafsnit.

Baggrunden for ændringerne af energikravene skal ses i lyset af den stadigt større bevågenhed generelt i samfundet over for klimaforandringerne og nye tiltag, der har til formål at reducere CO₂-udledningen til atmosfæren. Det gælder også inden for bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for en stor del af energiforbruget.

Hensigten med skærpede krav på fugtområdet er at komme fugtbetingede problemer med indeklimaet og deraf følgende vækst af skimmelsvamp i byggeriet til livs. En særskilt vejledning om håndtering af fugt i byggeriet udkommer i løbet af 2021.

Høringsmaterialet er tilgængeligt her.