Opførelse af standardkollegier i 5 byer

Naalakkersuisut samt Finans- og Skatteudvalget har netop godkendt igangsættelse af opførelsen af i alt 524 nye kollegiepladser fordelt på de 5 største byer til en samlet anlægssum på 511 mio. kroner.

 

Med etableringen af kollegierne understøttes Naalakkersuisuts overordnede mål med at højne uddannelsesniveauet i samfundet. For at tiltrække studerende og fastholde studerende under uddannelse er det væsentligt at der sikres gode rammebetingelser herunder tilstrækkelige kollegier af en høj standard. Det bliver imødekommet med det foranstående byggeri.

"At vi nu kommer i gang med byggeriet af kollegierne betyder virkelig meget for vores studerende. Disse byggerier er vigtige ift. til vores mål om at hæve uddannelsesniveauet og her er det vigtigt, at sikre de bedst mulige rammer for vores nuværende og kommende studerende. En stor tak skal også lyde til alle de uddannelsesinstitutioner, der har bidraget med vigtige input", siger Naalakkersuisoq for Uddannelse Kultur og Kirke, Katti Frederiksen.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur tilføjer: ”Kollegiebyggeri med betonelementer giver rigtig god mening i anlægsfasen, hvor der bliver en god sæsonudjævning af hele byggeprocessen og dermed de bedste betingelser for planlægning for at undgå vejrbetingede omkostninger og vinterforanstaltninger i byggeriet, som er omkostningstunge for hhv. entreprenører og bygherre. Det vil også ud fra en totaløkonomisk betragtning give en mere optimeret drift, når bygningerne ibrugtages.”

Projektets aktører

Departementet for Bolig og Infrastruktur varetager rollen som bygherre for projektet, som er udviklet i tæt dialog med Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke og deres brugere hos kollegieadministrationerne i de respektive byer.

 

TNT Nuuk A/S er arkitekter og Inuplan A/S har stået for den tekniske rådgivning.

 

Kollegierne er udbudt som 5 selvstændige opgaver, hvor alle er udbudt i fagentreprise med mulighed for hovedentreprisebud med laveste pris som tildelingskriterie. I alt er der udbudt byggeri af 14.191 m2, som fordeler sig på 16 bygninger og på 3 forskellige bygningstyper.

Der var licitation d. 18. september 2020, hvor de laveste indkommende bud alle var bud i hovedentreprise. Efter forhandling endte den samlede pris på 8,7 % over estimatet med stort ens procentvis overskridelse i de 5 byer. Fordelingen af opgaverne er som vist i nedenstående tabel.

 

By

Sengepladser

Forventet aflevering

Udførende entreprenør

Qaqortoq

100

3. kvartal 2022

MT Højgaard

Nuuk

218

4. kvartal 2023

MT Højgaard

Sisimiut

72

4. kvartal 2024

BJ Entreprise A/S

Aasiaat

64

1. kvartal 2023

KJ Greenland A/S

Ilulissat

70

1. kvartal 2023

KJ Greenland A/S

 

Kollegiebyggeri baseret på standardprojekt

 

Etableringen af de 524 sengepladser vil være første etape af i alt tre etaper af kollegiebyggerier. Projektet baserer sig på et standardprojekt, der indeholder 4 forskellige bygningstyper afhængigt af den specifikke målgruppe. I første etape er det kun 3 af bygningstyperne, der indgår. Projekterne i de enkelte byer er sammensat af de forskellige bygningstyper og i forhold til standardprojekterne er de kun justeret for særlige stedspecifikke forhold såsom terræn og adgang til forsyninger. Etape 2 og etape 3 vil ligeledes basere sig på samme standard dog med indarbejdelse af erfaringer og forbedringsforslag fra første etape.

 

De 4 bygningstyper er:

 

Dormitory for 16-19 år

Dormitory kollegierne er kollektive kollegier til unge studerende, som netop er flyttet hjemmefra og i nogen grad har behov for voksenkontakt samt hjælp til hverdagens gøremål fx madlavning, vasket tøj mm. Dormitory bygger på en høj grad af fællesskab, hvor beboeren oplever kollegiets sociale netværk som en stor støtte i fritiden og i uddannelsesforløbet. Boligformen skal udvikle og styrke beboerens sociale sider samtidig med der sker en tillæring i basale “husholdnings-færdigheder”

 

Flatshare for + 18 år.

Flatshare er en kollektiv løsning, som henvender sig til lidt ældre studerende, der har lært at klare sig selv. Det kan både være enlige, par eller den store familie. Boligformen understøtter et daglig fællesskab, både i forhold til studiet og fritiden i form af et fælles køkken og opholdsrum. Beboerne skal sammen udarbejde daglige rutiner for brug og rengøring af opholds og fællesarealer.

 

Apartment for + 18 år, par eller små familier

Apartments er sammensatte enkelte selvfungerende boenheder, som henvender sig til singler, par eller små familier. Beboerne vil være selvstændige og kan tage ansvar for egen bolig og uddannelse. Boenhederne indrettes som selvfungerende 2-rums enheder, hvor alt primær madlavning, samvær og ophold pågår. Foruden boenhederne indrettes Apartment kollegiebygningerne også med et enkelt fællesrum med køkken, hvor de studerende har mulighed for at invitere venner eller have fællesspisning mm

Bolig + og Bolig ++ for familier med 2 børn eller mere

Sammensatte enkelte selvfungerende boenheder, som er henholdsvis 3- og 4-rums boenheder, som henvender sig specifikt til studerende med familier. Beboerne er selvstændige og kan tage ansvar for egen bolig og uddannelse, og vil typisk består af par eller singler med 2-3 eller flere børn. Bolig + og bolig ++ boenhederne indrettes som selvfungerende 3-4 rums enheder, hvor alt primær madlavning, samvær og ophold pågår. Foruden boenhederne indrettes boligkollegierne også med 1-2 opholdsrum, hvor beboerne har mulighed for at mødes.

 

I første etape fordeler antal af bygningstyperne sig på de 5 byer som vist i tabellen herunder:

 

By

Dormitory

Flatshare

Apartment

Bolig + & ++

Qaqortoq

-

-

-

2

Nuuk

1

3

-

3

Sisimiut

3

-

-

-

Aasiaat

-

-

-

2

Ilulissat

-

-

-

2

 

Den bagved liggende behovsanalyse peger på, at der inden for 10 år vil være et behov for i alt godt 1.000 sengepladser, hvor de 524 første sengepladser alene dækker det nuværende behov. Det resterende antal nødvendige sengepladser baserer sig på fremskrivninger for forventede antal unge under uddannelse på eksisterende og kommende nye uddannelsestilbud. Det kommende behov er beskrevet i Sektorplan for Kollegier 2019, hvor der ligeledes er vedtaget forskellige betegnelser til hver type[1].

De 4 forskellige typer kollegier er bygget op af samme grundlæggende byggesystem med præfabrikerede betonelementer, samme materialer og enheder, hvorfor kollegietyperne er fleksible og kan i princippet ændre funktion fra den ene kollegietype til det andet eller også ændres til at være almindelige boliger.

 

Ved at basere opførelsen på en standard opnås en række fordele både økonomiske men også i en mindre risiko for fejl. Der er hentet en besparelse på selve projekteringen og det forventes at udførslen vil blive hjulpet af, at det i bund og grund er det samme projekt, hvor erfaringerne fra de respektive byer kan viderebringes til andre lokaliteter og dermed minimere risikoen for uforudsete problemer. Effekten af standardkonceptet forventes særligt at kunne mærkes i etape 2 og etape 3 af projektet, hvor gentagelseseffekten vil kunne effektivisere entreprenørernes arbejde.

 

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.

[1] https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Uddannelse/Sektorplan%20for%20kollegier%202019%20web.pdf