Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri er ændret

Naalakkersuisut har ved deres møde den 17. december 2020, besluttet at ændre på Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter, for at skabe et regelsæt, der er mere tidssvarende og mere overskueligt for både borgere og myndigheder. Ændringen af bekendtgørelsen er af juridisk teknisk karakter i forbindelse med revision af flere bekendtgørelser og et stigende fokus på øget gennemsigtighed i forvaltningen.

Der indføres blandt andet tydeligt forbud mod salg af overført kvote via kvotefleks ordningen og tydeligt krav om anvendelse af ansøgningsskemaer og henvisning til ny hjemmeside i bekendtgørelsen.

En nedsat arbejdsgruppe i APNN har fået til opgave at finde løsningsforslag til hvordan uudnyttet kvotemængder i det kystnære fiskeri efter hellefisk kunne refordeles mellem de kystnære flådekomponenter, så en forhøjelse af TAC kan undgås i årets sidste måneder.

Det løsningsforslag som arbejdsgruppen har præsenteret, som Naalakkersuisut har vedtaget, er, at der indsættes et nyt stk. 5, til § 7 med følgende ordlyd:

”Stk. 5. Hvis der er en uopfisket overført hellefisk årskvotemængde efter den 1.juli, jf. stk. 2, kan Naalakkersuisut refordele denne årskvotemængde mellem de to kystnære flådekomponenter i område 47.”

Og for kvotefleks:
§ 7. Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, der har opfisket sin årskvote, efter ansøgning få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år. Den mængde, som fiskes ud over årskvotemængden fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.
Stk. 2. Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den ikke opfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for hellefisk.
Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1, skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug senest 2 uger før fiskeriet ønskes fortsat og skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes fisket.
Stk. 4. Overførte årskvotemængder, jf. stk. 1-2 skal fiskes af det rederi eller den fisker, der har fået overført årskvotemængderne.
Stk. 5. Hvis der er en uopfisket overført hellefisk årskvotemængde efter den 1.juli, jf. stk. 2, kan Naalakkersuisut refordele denne årskvotemængde mellem de to kystnære flådekomponenter i område 47.”

Ændringen i stk. 5 er vigtig for det kystnære fiskeri efter hellefisk. Hvert år er der således mere end 4.000 tons hellefisk, der efter 1. juli ikke bliver opfisket af det kystnære større fartøjer i forvaltningsområderene Upernavik, Uummannaq og Diskobugten, som nu vil kunne overføres til jollefiskerne såfremt disse opfisker deres kvote inden årets udgang.

Kontaktperson: Afdelingschef Emanuel Rosing, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emro@nanoq.gl