Analyse af Selvstyrets personaleforbrug

Med udgangspunktet i Finanslovsaftalen 2019 og oplægget til FFL2020 blev det besluttet at iværksætte en udgiftsanalyse af personaleområdet i Selvstyret. Denne analyse er nu færdig, og dækker perioden fra 2016 til 2018. Analysen indeholder bl.a. følgende hovedkonklusioner:

  • I perioden fra 2016 til 2018 steg centraladministrationens udgifter til ansatte med knap 50 millioner kroner. Omregnet i procent er det 15 procent.
  • Det er særligt styrelserne, der oplever den størst procentmæssige stigning om året – nemlig knap 8 procent, modsat departementerne, som i denne periode har haft – mere eller mindre – nulvækst.
  • Stigningerne i personaleforbruget i de forholdsvis nyetablerede styrelser skyldes, at de gradvist har haft en stigende arbejdsbyrde, og at en del årsværk, der tidligere var knyttet til enkelte institutioner, nu medregnes i opgørelsen.
  • Sygefraværet og personaleomsætningen er relativt høj i centraladministrationen. Sidstnævnte er særligt høj i sundhedsvæsenet.
  • Stigningen i personaleudgifter skyldes ifølge rapporten til dels det politiske niveaus ønsker til embedsapparatet, der medfører nye ansættelser.
”Naalakkersuisut er glad for analysen, da det betyder, at der nu er et reelt og faktuelt grundlag at diskutere ud fra, hvordan vi fremadrettet kan indrette Selvstyrets administration, så den får løst arbejdsopgaverne på en fornuftig og økonomisk bedre måde”, forklarer Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser. Han fortsætter:

”Med udarbejdelsen af rapporten har vi taget det første skridt. Det næste skridt bliver at få omsat de mange anbefalinger fra rapporten til virkelighed. En af dem er, hvordan vi kan blive bedre til at fastholde de mange gode og dyrt oplærte medarbejdere, da det vil sikre højere kvalitet i opgaveløsningen og en bedre kontinuitet”.

Andre af rapportens anbefalinger er bl.a. forslag til minimering af sygefraværet, bedre opgørelsesmetoder af fraværet og bedre introduktion til nye medarbejdere.

Rapporten, Analysen af Selvstyrets personaleudgifter 2016-2018, er vedhæftet pressemeddelelsen.


Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq

For yderlige oplysning kontakt Martin Christiansen (Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik) Toqq/direkte 345213, MCHR@nanoq.gl