Vedrørende advokatundersøgelse af NI Nuuk

I foråret 2019 udbød NI Nuuk 2 nye bacheloruddannelser, der var påtænkt at starte i august 2019. Den ene i international handel og marketing, og den anden i økonomi og ressourcestyring. Der blev i alt optaget 12 studerende til uddannelserne.

Efter at de 12 studerende var optaget på uddannelserne kom det frem, at NI Nuuk ikke havde bevillingsmæssig eller materiel hjemmel til at udbyde uddannelserne. Uddannelserne var således ikke godkendte efter reglerne herom, og der var ikke i finansloven for 2019 afsat bevilling til uddannelserne. 

---

På baggrund heraf besluttede Naalakkersuisut den 25. september 2019, at der skulle iværksættes en undersøgelse af forløbet vedrørende uhjemlet udbud af BA-uddannelserne på NI-Nuuk. 

Konkret bad Formandens Departement advokat Ole Spiermann om at undersøge 2 spørgsmål:

1)      Hvem der måtte bære det juridiske ansvar for, at uddannelserne blev udbudt uden fornøden hjemmel og godkendelser hertil?

2)      Hvilke reaktionsmuligheder der er over for dem, der måtte bære dette ansvar? 

---

Advokatundersøgelsen er færdig og er kommet med disse hovedkonklusioner: 

Vedrørende NI Nuuks bestyrelse

”Efter min vurdering var udbuddet uden materiel og finansiel hjemmel en klar retlig

fejl, men det er ligeledes min vurdering, at der ikke med den fornødne sikkerhed foreligger

den grovhed, som er en betingelse for, at Naalakkersuisut kan gøre juridisk ansvar

gældende og iværksætte reaktionsmuligheder inden for rammerne af erhvervsuddannelsesloven, heller ikke over for bestyrelsens formand.

Bærende for erhvervsuddannelsesloven er, at NI Nuuk er en selvstændig offentlig institution,

og i konsekvens af skolens selvstændighed er det op til bestyrelsen og det

enkelte bestyrelsesmedlem, om andre reaktionsmuligheder end dem, som tilkommer

Naalakkersuisut, skal tages i brug, ligesom begivenhedsforløbet kan inddrages af relevante

parter ved overvejelser om eventuel genudpegning af bestyrelsesmedlemmer.” 

Vedrørende Naalakkersuisoq og Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

”Efter min vurdering er der herefter ikke i det tilvejebragte materiale et tilstrækkeligt

grundlag for at gøre medarbejdere i IKIN ansvarlige for, at bacheloruddannelserne

blev udbudt uden materiel hjemmel og uden finansiel hjemmel.

Der gik næsten to måneder, fra IKIN fandt ud af, at der var sket et udbud af bacheloruddannelserne uden materiel og finansiel hjemmel, og til IKIN orienterede Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger (se afsnit 3.4.13). 

Efter min vurdering burde orienteringen være sket lang tid forinden. Der er tale om en

sagsbehandlingsfejl. Efter min vurdering har sagsbehandlingsfejlen ikke en sådan

grovhed, at den kan begrunde ansvar og sanktioner over for medarbejdere i IKIN.

Sammenfattende er det således min vurdering, at der ikke kan gøres juridisk ansvar

gældende mod medarbejdere i IKIN. 

Samtidig kan jeg oplyse, at begivenhedsforløbet ikke har givet anledning til at overveje

vurdering af Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger (eller hendes forgængere).”

--- 

Advokatundersøgelsen konkluderer, at der blev foretaget fejl i både NI Nuuks bestyrelse og i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke (IKIN). Advokatundersøgelsen konkluderer samtidig, at disse fejl ikke med den fornødne sikkerhed er grove nok til, at der kan gøres et juridisk ansvar gældende mod bestyrelsen i NI Nuuk eller medarbejdere i IKIN.

Advokatundersøgelsen bemærker til sidst, at begivenhedsforløbet ikke har givet anledning til at overveje vurdering af Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger (eller hendes forgængere). 

Naalakkersuisut har på møde den 13. august 2020 besluttet at tage advokatundersøgelsens konklusioner til efterretning.

Naalakkersuisut vil på baggrund af advokatundersøgelsen evaluere den eksisterende struktur på erhvervsuddannelsesområdet vedrørende selvstændige offentlige institutioner. 

Naalakkersuisut har herudover indskærpet over for administrationen i IKIN, at lignende fejl ikke skal ske igen.

Formandens Departement vurderer i øjeblikket, hvilke dele af undersøgelsen der kan offentliggøres iht. persondataloven.

Advokatundersøgelsen har kostet 1.576.208,16 kr.