Udpegning af medlemmer til Sundhedskommission

Naalakkersuisut har godkendt udpegning af medlemmer til Sundhedskommissionen.

Sundhedskommissionen består af 10 medlemmer, hvor af formandsskabet består af 3 uvildige medlemmer. 7 medlemmer er udpeget efter indstilling fra interesseorganisationer.

Formandskabet består af:

Formand: Advokat Ulrik Blidorf

Næstformand: Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Keld Møller Pedersen

2. næstformand: Ph.d. i Arktiske Studier, Cand. Mag. i Psykologi og Uddannelsesstudier. Sygeplejerske Tine Aagaard

Følgende er udpeget som medlemmer af Sundhedskommissionen:

Tandlægeforeningen: Chefdistrikstandlæge Brita Broberg, Qeqertarsuaq
Lægeforeningen: Regionslæge og speciallæge i almen medicin Nicolai Hardenberg Larsen, Nuuk
Neriuffik: Formand for Neriuffik Mette-Sofie Jørgensen, Nuuk
PPK sundhedskartellet: Formand for Bioanalytikere i Grønland Inge-lise Kleist, Nuuk
SIK: Næstformand for SIK og portør Ludvig Larsen, Nuuk
Kommunerne: Fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq Arnannguaq Heilmann Christensen
KANUNUPE: formand for KANUNUPE Jens Kristian Therkelsen, Ikerasak/Uummannaq

Organisationerne har endvidere stillet med 1 suppleant hver, der kan træde til, såfremt medlemmet er forhindret i at deltage i et møde.

Følgende enheder deltager som tilforordnede:
 • Departementet for Sundhed
 • Formandens Departement
 • Departementet for Finanser
 • Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
 • Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
 • Center for Folkesundhed i Grønland
 • Landslægeembedet tilforordnes formandsskabet
Sekretariatsbetjening varetages af Departement for Sundhed og Departementet for Finanser.

Kommissionen har til formål at udarbejde anbefalinger til tilpasninger og forbedringer af sundhedssystemet, herunder sundhedsvæsenets struktur som helhed, rekruttering og fastholdelse af personale, samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform, som skal sikre rammerne for fremtidens sundhedsbetjening. Kommissionens anbefalinger skal tage udgangspunkt i en tværsektoriel prioritering og det eksisterende økonomiske råderum.

Kommissionen forventes i sit arbejde at analysere og vurdere hensigtsmæssigheden af en række tiltag, der inden for rammerne af det økonomisk mulige vil være løsningsmuligheder og strategier til opnåelse af følgende punkter, som præsenteres i vilkårlig rækkefølge:
 1. Anvende en proaktiv tilgang til den strukturelle udvikling inden for demografi, infrastruktur, bosætningsmønster, uddannelse, kulturel relevans m.v.
 2. Optimering af udnyttelsen af personaleressourcen – herunder anvendelse af relevante IT-systemer m.v.
 3. Uddannelsesmæssige og rekrutteringsmæssig tiltag til sikring af tilstrækkelig kapacitet
 4. Samspillet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes opgaveområde
 5. Styrket samarbejde med Danmark, Island, og øvrige lande
 6. Fuld inddragelse af sundhedsøkonomiske overvejelser
 7. En evidensbaseret tilgang og sikring af fornødne data til optimering af ledelsesinformationen til gavn for styrelse, departement- og politisk niveau
 8. Information til offentligheden om kommissionens arbejde
 9. Dialogbaseret tilgang med henblik på at inddrage borger/patientperspektiver med fokus på egenomsorg og medansvar for sundhedsvæsenet
 10. Vurdering af optimering af brugen af effektmål i sundhedsvæsenet
Arbejdet forventes påbegyndt primo august 2020.

Her kan du læse kommissorium for Sundhedskommissionen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Frederik Siegstad, tlf. +299 23 39 93, eller e-mail frsg@nanoq.gl.