Norden nu og i 2030

I de nordiske lande er man lige nu optaget af krisehåndtering og de mangesidede udfordringer, som COVID-19 har ramt os med. Danmark, Grønland og Færøerne har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020, og har taget initiativ til at det nordiske samarbejde bruges aktivt i den aktuelle situation. Vi har meget til fælles i de nordiske lande og også under denne krise, har der været omfattende erfaringsudveksling. Selvom vi i de nordiske lande ikke altid vælger de samme løsninger, har vi stort udbytte af at blive informeret om de andre landes erfaringer og drøfte mulige svar på aktuelle udfordringer. COVID-19 har udover selve sundhedskrisen påvirket mange områder i vores samfund, og man har skullet finde løsninger på alt fra nye undervisningsformer til de udfordringer, der er opstået med nye grænsehindringer f.eks. vedrørende socialsikring ved hjemmearbejde. Det har ministrene på de enkelte områder haft stort udbytte af at drøfte.

 

Midt i krisen er vi samtidig meget optaget af det længere sigt frem mod 2030. Ja lige nu kan det virke lidt langt væk, at tænke på 2030, men det er vigtigt at vi gør det. For også i forhold til COVID-19 er det vigtigt at arbejde med det længere sigt. Det gælder både i forhold til hvordan vi kan håndtere fremtidige kriser og i forhold til bedst muligt at understøtte vores landes arbejde med økonomisk genopretning.

 

De nordiske statsministre vedtog sidste år en ny vision for Nordisk Ministerråd med målet om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Vi er nu i gang med en refokusering af indsatserne, og Nordisk Ministerråd kommer til at igangsætte nye aktiviteter, som også vil hjælpe os med, at adressere nogle af de udfordringer vi står med på grund af pandemien. Det gælder ikke mindst at understøtte arbejdet med økonomisk grøn og socialt bæredygtig genopretning.

 

Nordisk Råd – det parlamentariske nordiske samarbejde – vedtog sidste år en strategi om samfundssikkerhed. Det er blevet højaktuelt med COVID-19. Vi skal lære af erfaringerne med nordisk samarbejde under COVID-19, så vi står bedre rustet ved kommende kriser. Det kommer også til at indgå i det fremadrettede arbejde.

 

En styrke i de nordiske lande har altid været vilje og evne til omstilling og brede langsigtede reformer. Vores samfundsmodeller ligner hinanden meget, og hvis vi bruger det nordiske samarbejde optimalt, kan det være med til at understøtte vores lande i de omfattende omstillinger, vi står over for i de kommende år. Det gælder klima og miljø, men også digital transformation og mange andre områder.  Vi vil i Nordisk Ministerråd arbejde for at understøtte et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden til glæde for borgere og erhvervsliv i Norden, og vi lægger stor vægt på at det nordiske civilsamfund og ikke mindst de unge engageres i det.

 

COVID-19 er for os endnu en bekræftelse af, at vi alle har fordel af at styrke det nordiske samarbejde med at udvikle løsninger for fremtiden. Målet er et stærkere Norden i 2030.

For nærmere info kontakt Naalakkersuisoqarfik for Nordisk samarbejde Ministersekretær Jens- Christian Jacobsen, jech@nanoq.gl og specialkonsulent fra Departement for Udenrigsanliggender Upaluk Poppel, upap@nanoq.gl

  

Ministre for Nordisk samarbejde Mogens Jensen, Danmark; Kaj Leo Holm Johannesen, Færøerne og Steen Lynge, Grønland