Partsmødet om forvaltningsaftalen for isbjørne

Partslandene har evalueret fremskridt udført vedrørende den Cirkumpolare Handleplan for isbjørne. Med anerkendelse af vigtigheden og værdien af videndeling og samarbejdet mellem parterne.

Longyearbyen, Svalbard, Norge – Partslandene (Norge, Canada, Grønland, Rusland og USA) mødtes i dagene 4.-6. marts 2020 i Longyearbyen, Svalbard, Norge, for at gennemgå og evaluere de fremskridt der har været siden 2015, under regi af Oslo konventionen fra 1973 om beskyttelse af isbjørnen. Partslandene har afholdt møder, omtrent hvert andet år siden 2007.

Information blev præsenteret og delt, med fokus på arbejdet og indsatsen der er sket i 2018-2020, vedrørende beskyttelse af isbjørnen. Herudover præsenterede Polar Bear Specialist Group (IUCN/PBSG) som er den videnskabelig og rådgivende enhed for Partslandene, en opdatering på bevaringsstatus samt forskningstiltag for isbjørne. Partslandene og deres arbejdsgrupper fremlagde præsentationer vedrørende de tiltag der gøres for at adressere trusler mod isbjørne og effektiv forvaltning. Andre temaer var også taget op i præsentationerne, heriblandt populations monitorering, habitat undersøgelser, isbjørnenes udsættelse for forureningsstoffer, og evidensbaserede anbefalinger til brug af skræmmemidler og præventive metoder til at reducere konflikter mellem mennesker og isbjørne. Organisationer for oprindelige folk præsenterede information omkring vigtigheden af inddragelse af traditionel viden – sammen med videnskabelig information – i forvaltnings og beslutningsprocesser og forskning.

Ved partsmødet i Ilulissat, Grønland, i september 2015, vedtog partslandene en 10-årig Cirkumpolar Handleplan for isbjørne (CAP), der bygger på internationalt samarbejde, for at sikre den langsigtede bevarelse af isbjørne i naturen. Partslandene, (med input fra eksterne eksperter) udførte en midtvejs evaluering af de første fem år af handleplanen. Processen var supporteret af nøgleinformationer fra PBSG og World Wildlife Fund (WWF). Med konsekvent brug af tilpasset forvaltning og ledelse, var målet for gennemgangen at evaluere i hvor høj grad handlinger (actions) var blevet implementeret, om de enkelte handlinger har effekt og hjælper med at opnå det ønskede resultat, samt om de enkelte handlinger har effekt på at opnå den overordnede vision for handleplanen.

Anbefalinger og prioriteringer af handlinger, der var kommet ud af midtvejsevalueringen blev præsenteret og diskuteret på mødet i Norge. Partslandene identificerede de vigtigste hovedområder for samarbejdet i de kommende to år, og vedtog en ny handleplan for 2020-2022. Ti hovedtrusler er identificeret i handleplanen: af disse er menneskeskabte klimaforandringer og følgevirkningernes indvirkning på isbjørne habitat og fødegrundlag at betragte som den primære trussel. Partslandene anerkender behovet for globale initiativer for at reducere drivhusgasser, for at beskytte isbjørne og deres habitat. Hurtig, afgørende og koordineret handling, på tværs af alle mulige enheder, er nødvendig for at reducere den alvorlige skade som effekten af klimaforandringer har på økosystemer og samfund i de polare områder. De øvrige potentielle trusler der er identificeret i handleplanen inkluderer: konflikter mellem isbjørne og mennesker, ikke-bæredygtig fangst, oliespild, udvinding af mineraler og råstoffer, ulovlig fangst/krybskytteri, forurening og kontaminering, shipping, turisme og sygdom og parasitter.

Den tredje ’Polar Bear Conservation Award’ blev givet til Dr. Ian Stirling (Canada). Denne Award anerkender individer og/eller organisationer for en langvarig/ekstraordinær indsats og et stort bidrag til bevarelsen af isbjørne. Dr. Stirling, Research Scientist Emertius ved Miljø og Klimaændringer Canada (ECCC) og Adjunkt professor ved Universitetet i Alberta, har ydet signifikante bidrag til isbjørne forskning og bevarelse over de sidste 50 år. Blandt andre bemærkelsesværdige aktiviteter og resultater, har Dr. Stirling siddet i specialistgruppen (PBSG) gennem 4 årtier; var medlem af den tekniske canadiske isbjørne komite gennem mange år, har arbejdet tæt med oprindelige folk og andre parter, for at sikre at oprindelig- og brugerviden inddrages i forvaltningen af isbjørne; blev tildelt ’Ice Bear Lifetime Achievement Award’, af organisationen Polar Bears International; er en del af Royal Society af Canada; og er Officer i Ordenen af Canada.

Formandsskabet for Oslokonventionens aftale blev overdraget fra Norge til Canada, i den næste 2-års periode. Canada planlægger afholdelse af det næste partsmøde i begyndelsen af 2023, for at tilpasse med fejring af 50-året for Oslokonventionen.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl