Naalakkersuisut har godkendt kommissoriet for Sundhedskommissionen

Kommissionen skal udarbejde anbefalinger til tilpasninger og forbedringer af sundhedsvæsenets struktur som helhed, til rekruttering og fastholdelse af personale, samt til samarbejdet med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform, som skal sikre rammerne for fremtidens sundhedsbetjening.

Sundhedskommissionen består af 9 medlemmer og Naalakkersuisut har udpeget følgende 3 medlemmer til formandskabet:

Formand: Ulrik Blidorf, advokat og indehaver af advokatfirmaet Inuit Law. Formand for bestyrelsen for Royal Arctic Line A/S. Medlem af bestyrelsen for Tele Greenland A/S.
Næstformand: Keld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, Syddansk Universitet. Bred og mangeårig erfaring med kommissions- og bestyrelsesarbejde, samt rådgivning på politisk niveau inden for sundheds- og sociale forhold.
2. næstformand: Tine Aagaard. Ph.d. i Arktiske Studier – Sundheds- og Samfundsforhold ved Ilisimatusarfik. Cand. Mag. i Psykologi og Uddannelsesstudier. Sygeplejerske. Forskning i rehabilitering og patientinddragelse.

Følgende medlemmer skal udpeges som følge af indstillinger fra interessenter:
 • 1 repræsentant udpeget af kommunerne i fællesskab
 • 1 repræsentant udpeget af Neriuffik
 • 1 repræsentant fra Grønlands Lægeforening
 • 1 repræsentant fra PPK
 • 1 repræsentant fra SIK
 • 1 repræsentant fra Grønlands Tandlægeforening
Indstillingen af medlemmerne er fortsat under proces, hvormed disse forventes udpeget når alle indstillinger er indsendt.

I henhold til kommissoriet skal kommissionen anvende en proaktiv tilgang til den strukturelle udvikling inden for demografi, infrastruktur, bosætningsmønster, uddannelse, kulturel relevans m.v. Derudover skal kommissionen analysere og vurdere hensigtsmæssigheden af en række tiltag, der inden for rammerne af det økonomisk mulige vil være løsningsmuligheder og strategier til opnåelse af følgende punkter, som præsenteres i vilkårlig rækkefølge
 1. Optimering af udnyttelsen af personaleressourcen – herunder anvendelse af relevante IT-systemer m.v.
 2. Udannelsesmæssige og rekrutteringsmæssig tiltag til sikring af tilstrækkelig kapacitet
 3. Samspillet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes opgaveområde
 4. Styrket samarbejde med Danmark, Island, og øvrige lande
 5. Fuld inddragelse af sundhedsøkonomiske overvejelser
 6. En evidensbaseret tilgang og sikring af fornødne data til optimering af ledelsesinformationen til gavn for styrelse, departement- og politisk niveau
 7. Information til offentligheden om kommissionens arbejde
 8. Dialogbaseret tilgang med henblik på at inddrage borger/patientperspektiver med fokus på egenomsorg og medansvar for sundhedsvæsenet
 9. Vurdering af optimering af brugen af effektmål i sundhedsvæsenet
Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler:

”Sundhedsplanlægningen i vort land har aldrig været mere nødvendig og jeg ser virkelig frem til at kommissionen bliver nedsat og til at arbejdet kommer i gang”.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf. +299 55 41 60 eller e-mail ihla@nanoq.gl