Sprogundervisning prioriteres

Naalakkersuisoq Ane Lone Baggers svar på folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen udtalelser i Sermitsiaq d. 9. januar 2019.

I Sermitsiaq d. 9. januar citeres folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen for følgende udtalelse: ”Skandale at engelsk og dansk bliver underprioriteret”. Dette sker på baggrund af Deloittes evaluering af de studerendes sproglige kompetencer på Ilisimatusarfik.

Tak til Aaja Chemnitz Larsen. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Naalakkersuisut anerkender problemets omfang. Det er særdeles vigtigt for både det enkelte unge menneske og for samfundet som helhed, at alle børn og unge gennem deres uddannelsesforløb erhverver sig gode sproglige kompetencer – både hvad angår grønlandsk, dansk og engelsk. Set i det lys er der bestemt grund til bekymring, når en evaluering dokumenter, at de studerendes sproglige færdigheder er faldende.

Det skal dog nævnes, at der trods sproglige udfordringer er et stigende antal unge, som er i gang med en uddannelse. Derudover skal vi sikres os, at vi i hele uddannelsessystemet er gearet til at møde eleverne, der hvor de er – fagligt og socialt.

Indledningsvis skal det nævnes, at allerede i 2002 blev sprogundervisningen styrket ved at fremrykke obligatorisk dansk fra 4. til 1. klasse og engelsk fra 6. eller 7. klasse til 4. klasse. Dette blev endda indført med en indbygget mulighed for at påbegynde sprogundervisningen endnu tidligere.

Trods dette tiltag er det tydeligt, at undervisningen i sprogfagene stadig halter. Derfor er det også vigtigt at fremhæve, at der aktuelt er et stort fokus på netop sprogundervisningen allerede i folkeskolen. På baggrund af Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af folkeskolen fra 2015 blev der efterfølgende nedsat en ekspertgruppe, hvis opgave det var at komme med anbefalinger til styrkelse af sprogtilegnelsen. Hovedformålet var at belyse den aktuelle situation for undervisning i de tre sprog, grønlandsk, dansk og engelsk. Denne gruppe færdiggjorde sit arbejde i marts måned 2018.

Siden offentliggørelsen af ekspertgruppens afsluttende rapport om sprogtilegnelse, er der på forskellig vis arbejdet videre med anbefalingerne i rapporten, både kommunalt og i selvstyret. Kommuner og folkeskoler har på egen hånd mulighed for at implementere ekspertgruppens anbefalinger i lokale strategier omkring den fortsatte styrkelse af såvel undervisningen i modersmål og andet- og fremmedsprog. Dette skal ses i lyset af, at det er netop kommunernes og ikke mindst skolernes ansvar at tilrettelægge undervisningen ud fra kendskabet til deres elever, deres kunnen og undervisernes kvalifikationer og forudsætninger for at undervise i de respektive fag.

Herudover samarbejder Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen med såvel Institut for læring som repræsentanter fra folkeskoler rundt i landet omkring konkrete indsatser, som skal styrke såvel lærerens kompetencer inden for undervisningen i sprog samt elevernes sprogtilegnelse.

Den sproglige dimension indgik ligeledes i analyse- og udviklingsarbejdet vedrørende et fremtidigt sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem. Aktuelt er der netop ved at blive lagt sidste hånd på en række anbefalinger, som også inkluderer tiltag på sprogområdet.

Siden 2018 har vi samarbejdet med den amerikanske ambassade i København om at få nyuddannede lærere fra USA til at fungere som undervisningsassistenter i engelsk både på GUX og på Institut for Læring – igen for at styrke sprogundervisningen. Desuden var der i begyndelsen af efterårssemesteret 2019 besøg af en amerikansk English Teaching Specialist, som analyserede måden hvorpå det engeske sprog undervises på GUX og Institut for Læring.
Slutteligt skal det nævnes, at der også er aktuelle tiltag, hvad angår udviklingen af undervisningsmaterialer. Ilinniusiorfik, undervisningsmiddelforlaget under Uddannelsesstyrelsen, som er den mest dominerende aktør inden for udgivelser af undervisningsmidler her i landet, udgiver undervisningsmaterialer til alle folkeskolens fag, herunder også til sprogfagene, dog hovedsageligt grønlandsk og dansk. Ilinniusiorfiks undervisningsmaterialer er gratis for alle folkeskolerne her i landet.

Ilinniusiorfik har siden 2017 arbejdet ud fra en forlagsstrategi, som skal sikre udgivelse af tidssvarende undervisningsmaterialer, som tager højde for de nye digitale muligheder og fagenes didaktik. Ligeledes har faglige grupper evalueret forlagets tidligere udgivelser. Forlaget har et tæt samarbejde med både lokale lærebogsforfattere og udenlandske undervisningsmiddelforlag omkring materialer til folkeskolen.

Ovenstående dokumenterer, at alle sprog bestemt prioriteres lige nu. Både politisk og udviklingsmæssigt. En prioritering, som både i den nærmeste fremtid og på en længere sigt forhåbentlig vil kunne imødegå de aktuelle udfordringer, hvad angår de studerendes sproglige kompetencer.