Vores fisk – vores velfærd

Fiskerikommissionen udgiver i dag et debatoplæg med en række anbefalinger på fiskeriområdet på baggrund af sit hidtidige arbejde, der blev igangsat i april måned.

Hensigten med debatoplægget er at give grundlag for en god offentlig debat og være grundlaget for yderligere dialog til brug for Fiskerikommissionens videre arbejde.

Fiskerikommissionen præsenterer debatoplægget i dag på et offentligt stormøde
Kl. 16.30 på Hotel Hans Egede, hvor alle er velkomne.

Der vil være live-streaming fra mødet.

Du kan følge med på dansk her: https://digitalimik.adobeconnect.com/fiskerikommisionendebatoplaegdansk/

Du kan følge med på grønlandsk her: https://digitalimik.adobeconnect.com/fiskerikommisionendebatoplaegkalaallisut/


Debatoplægget med anbefalingerne kan du finde her.

_____

Kommissionen har i sit indledende arbejde koncentreret sig om de i kommissoriet stillede overordnede opgaver, herunder særligt hensynet til biologisk og økonomisk bæredygtighed i fiskerierhvervet. Det fremgår således af kommissoriets indledning:
”Formålet med kommissionens arbejde er således helt overordnet, at Fiskerikommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.”
På den baggrund er der gennemført en række analyser, beskrivelser og beregninger for at få svar på, hvorvidt den gældende forvaltning faktisk fastlægger rammer for fiskeriet, som er i overensstemmelse med kriterierne, kommissoriet opstiller. Dette for at skabe et solidt grundlag for forslag til forbedringer.

En helt central forudsætning for kommissionens arbejde har været, at fiskeressourcen er samfundets ejendom, der for en periode stilles til rådighed for erhvervet, og hvor en fair del af afkastet for udnyttelsen tilfalder samfundet.

Kommissionens hidtidige resultater kan blandt andet opsummeres som følger:

Biologisk bæredygtighed som fundament for fiskeriforvaltningen - foreløbige overvejelser:
 
En optimering af ressourceforvaltningen, der kan give grundlag for det størst mulige langsigtede samfundsmæssige udbytte, kan med fordel bygge på følgende grundlæggende principper:
 • TAC (Total Tilladte Fangstmængder) og dertil svarende kvoter må ikke overstige de mængder, der kan sikre en langsigtet reproduktion af bestanden.
 • Biologisk rådgivning på højt niveau med afsæt i bestande.
 • Lovfæstning af, at der skal være forvaltningsplaner, der udvikles i samarbejde mellem forskere, brugere og forvaltere, på alle væsentlige bestande ift. fastsættelse af TAC, som bygger på den biologiske rådgivning med indbyggede stabilisatorer ift. udsving i fangstmulighederne. Det vil sige, at der i forbindelse med forvaltningsplanerne anvendes et armlængde-princip.
Der er brug for at videreudvikle modeller for samarbejdet mellem forskere, brugere og forvaltere inden for rammerne af ovenstående. Dette bør ske med afsæt i almindelig anerkendt international praksis herfor.

Muligheder for vækst og udvikling omkring fiskerierhvervet - foreløbige overvejelser

En rationel økonomisk forvaltning af fiskeriet, der kan give grundlag for det størst muligt langsigtede samfundsmæssige udbytte, bør bygge på følgende grundlæggende principper:
 • Effektiv privat investeringsplanlægning i fiskerisektoren igennem lovfæstet tildeling af flerårige individuelle kvoter.
 • Økonomisk effektiv udnyttelse af fangstmulighederne og kapaciteten i fiskerisektoren (fangst, forarbejdning og afsætning) igennem omsættelighed og fleksibilitet.
 • En forvaltning, der afspejler de overordnede mål for fiskeriområdet og samfundsudviklingen, herunder at forvaltningen er effektiv og gennemsigtig.
Fiskerikommissionen er samtidigt opmærksom på, at der i fiskeripolitikken kan være behov for at afveje hensynet til effektivitet med lokale og sociale hensyn. Det vil efter kommissionens opfattelse være hensigtsmæssigt, at en sådan politisk afvejning er gennemsigtig og synlig ud fra følgende princip:
 • Fordele og ulemper ved inddragelse af lokale og sociale hensyn, som kan reducere den samlede ressourcerente, skal beskrives, belyses og synliggøres i forhold til fastsættelse af rammer.
Effektiv fiskerikontrol - foreløbige overvejelser

Anbefalinger til regler, der ikke alene kan håndhæves, men også overholdes, herunder:
 • Et reguleringssystem, der fokuserer på rammerne i stedet for at fokusere på detailregulering.
 • Et system, der i modsætning til detailregulering tager hånd om det fundamentale reguleringsproblem.
 • En fiskeriforvaltning, der giver klare rammer, og hvor fiskerne selv bestemmer inden for disse rammer med hensyn til produktionsapparat og anvendelse heraf.
 • Andre supplerende reguleringer bør målrettes det problem, der ønskes løst (eksempelvis tilpasning af fiskerikapaciteten).
 • Forvaltningsplaner skal være forankret i lovgivningen.
 • Fokus på at digitalisere fiskeriindberetninger og -overvågning.
 • Ekstern evaluering af fiskerikontrollen med passende mellemrum.
Data og datagennemsigtighed i forhold til fiskeriforvaltningen og offentligheden - foreløbige overvejelser

Anbefalinger:
 • Det politiske ønske om øget transparens i fiskeriets data fastsættes ved lov.
 • Der bør udarbejdes klare principper for dataindsamling.
 • Der bør sikres en automatisering af processerne, så data kan leveres ved hjælp af digitale skemaer via internettet, hvor data lagres direkte, og der herigennem opnås administrativ forenkling.
Kommissionens videre arbejde

Kommissionens videre arbejde vil blandt andet bestå i at konkretisere anbefalinger inden for de allerede behandlede temaer i kommissoriet og at analysere de udestående temaer, som ikke er omfattet af debatoplægget.
Dette gælder en række centrale spørgsmål omkring eksempelvis bedre rammer for at modernisere det kystnære fiskeri og lette adgang for nye aktører i fiskeriet.