Kommunernes udmelding mangler substans

”I politik bliver man hurtigt vant til lidt af hvert”, siger Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq i forbindelse med meddelelsen om, at kommunerne ikke ønsker at indgå nogen bloktilskudsaftale for 2020 med Naalakkersuisut. Vittus Qujaukitsoq tilføjer: ”Jeg kunne måske forstå kommunernes synspunkt, hvis det havde nogen substans. Det er imidlertid ikke tilfældet.”

I den aftale, som er forhandlet med kommunerne på administrativt niveau – en praksis som er helt almindelig og gentages år efter år, er der fastlagt et samlet niveau på landskassens bloktilskud til kommunerne på 1.499.522.000 kr.

Beløbet er – som sædvanligt – beregnet ud fra sidste års bloktilskud reguleret for en række regelændringer og med hensyntagen til den stedfundne pris- og lønudvikling. Ligeledes er der lagt to besparelsestiltag ind. Det er de to forhold, som kommunerne nu reagerer på.

Det er temmelig underligt alt den stund, at de to tiltag blev meldt ud til kommunerne umiddelbart før offentliggørelse af finanslovsforslaget for 2020 den 9. august 2019. I de drøftelser der siden har fundet sted, har kommunerne på intet tidspunkt gjort de to tiltag ultimative.

Det første tiltag handler om fastsættelsen af pris- og lønreguleringssatsen for de forskellige finanslovsbevillinger. Typisk fastsættes den faktisk reguleringssats til ½ af den beregnede. I år er reguleringssatsen fastsat til 1/6 af den beregnede. Det skyldes dels behovet for at sikre og fastholde balance i de offentlige budgetter. Det er derfor nødvendigt at realisere effektivitetsgevinster i hele den offentlig sektor. Der er dog to undtagelser for den nedsatte reguleringssats, og det er for det første sundhedsvæsenet og for det andet bloktilskuddet til kommunerne. Begge reguleringssatser er fastsat til 1/3 af den beregnede.

”Man kan sige, at kommunerne faktisk slipper billigt. De holder kun halv så meget for som selvstyrets øvrige områder bortset fra sundhedsområdet, hvor reguleringen er lige så høj som på det kommunale område” udtaler Vittus Qujaukitsoq.

Det andet forhold er en besparelse på 11,2 mio. kr. på bloktilskuddet, som Naalakkersuisut har valgt at indarbejde i sine prioriteringer forud for offentliggørelsen af finanslovsforslaget for 2020. Til sammenligning kan det oplyses, at der i forbindelse med 3. behandling af finanslovsforslaget forventes indarbejdet administrative besparelser på 12 mio. kr., hvoraf kommunerne skal bære nul kroner.

Hvad er en besparelse på 11,2 mio. kr. i forhold til den samlede kommunale økonomi? Det er 0,7 % af bloktilskuddet og, da kommunerne jo har mange andre indtægter, endnu mindre i forhold til de samlede kommunale indtægter, der jo i de seneste år har været stærkt stigende på grund af de gode konjunkturer. ”Skulle man sige det skarpt, er det forholdsvis et symbolsk solidaritetsbidrag”, siger Vittus Qujaukitsoq og tilføjer: ”Det er nødvendigt at fastholde en ansvarlig økonomisk politik med balance på finansloven. Det er ikke til diskussion.”

Naalakkersuisut må derfor på det bestemteste afvise, at kommunerne bærer en uforholdsmæssigt stor del af de nødvendige offentlige besparelser. Det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Den kommunale afvisning af at underskrive bloktilskudsaftalen for 2020 virker så meget underligere, som aftalen indeholder en række punkter, som parterne er enige om at arbejde videre med. Det handler bl.a. om forberedelse af overdragelse af flere store sagsområder til kommunerne, gennemførelse af konkrete administrative forenklinger og ikke mindst en revision af budgetsamarbejdsaftalen mellem selvstyret og kommunerne.

”Det er beklageligt, at kommunerne åbenbart ikke vil vedstå de fælles pejlemærker for udviklingen af samarbejdet mellem selvstyret og kommunerne. Det ændrer imidlertid ikke på det forhold, at bloktilskuddet til kommunerne fastsættes ved lov – og det er Inatsisartut og ikke kommunerne, der har den lovgivende magt her i landet.” slutter Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq.

Kontakt: Chefkonsulent Per Aksel Petersen, tlf. 34 51 08