Offentliggørelse af Naalakkersuisuts nationale handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn

Handlingsplanen er en langsigtet tværsektoriel plan for børne- og familieområdet frem for perioden 2020-2030. Handlingsplanen skal styrke kommunernes arbejde, så børn og deres familier får bedre støtte og færre vokser op med omsorgssvigt.

Handlingsplanen har til formål at sikre, at børn vokser op i familier med omsorg og i sunde trygge rammer. Handlingsplanen retter sig mod udsatte familier, men indeholder også en række universelle initiativer og indsatser, der skal løfte alle familier på hele børne- og familieområdet.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i en forebyggende helhedsorienteret tilgang, hvor alle skal koordinere deres arbejde, og alle skal være med til at løfte, således at indsatserne gennemføres på tværs af de forskellige sektorer.

Det helhedsorienterede fokus på barnet og familien vil sikre, at den tidlige indsats og forebyggelse indsats virker bedre. For det er i sidste ende i de enkelte familier, udfordringerne opstår, og det er her, vi skal forsøge at forebygge først.

”I dag markerer 30-års dagen for børnekonventionen. Vi arbejder hver dag for, at vi en dag kommer til at efterleve konventionen. Handlingsplanen er et stort skridt på vejen, og har til formål at løse nogle af de konkrete udfordringer vi har på børne- og familieområdet. Handlingsplanen løser ikke alting lige med det samme, men vil derimod bidrage til, at vi over de næste mange år arbejder sammen i en fælles retning, som handler om at sætte barnets tarv først” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Handlingsplanen består af fem større temaområder og indeholder i alt 32 initiativer som implementeres over en årrække:
  • Det nære og forebyggende børne- og familieområde: Særligt fokus på at styrke de forebyggende indsatser gennem rammesætning for børne- og familiecentrene. Flere forældre skal deltage i forældrekompetencekurser.
  • Øget trivsel og flere tilbud: Styrkelse af fritidsområdet og øget fokus på trivsel
  • Det tværfaglige samarbejde skal styrkes: Styrkelse af tværfagligt samarbejde i kommunerne via nation rammesætning og vejledning
  • Digitalisering, viden og evaluering: Øget digitalisering skal sikre mere data og viden på børne- og familieområdet fremover, som skal give Naalakkersuisut og Inatsisartut et bedre beslutningsgrundlag.
  • Kompetenceudvikling, efter-/videreuddannelse og fastholdelse af medarbejdere: Styrkelse af socialfaglige uddannelser og fokus på at efter-/videreuddanne eksisterende arbejdsstyrke.
”At komme omsorgssvigt til livs er en svær og kompliceret opgave, som kræver, at samfundet løfter i flok over en lang årrække. Der er ingen hurtig og enkel løsning. Vi skal alle bidrage til at sikre omsorgen for vores børn, og jeg er sikker på at handlingsplanen vil bidrage positivt til det” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med Naalakkersuisuts kommende familiepolitik, der sætter den overordnede retning for arbejdet med børn og deres familier. Handlingsplanen skal ligeledes ses i sammenhæng med folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III, som har til formål at løfte børnenes liv generelt, med fokus på universelle sundhedsfremmende initiativer. Ligeledes vil nationale strategier som Killiliisa og Meeqqat 0 – 18 understøtte denne handleplan.

National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030


Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160