Effekter af beskæftigelsesstrategien ”Et trygt arbejdsmarked” fra 2015

Initiativerne i beskæftigelsesstrategien ”Et trygt arbejdsmarked” (2015-2018)
har reduceret antallet registrerede arbejdssøgende, reduceret antallet af matchgruppe 1-ledige (dvs. jobparate) samt øget beskæftigelsen. Det viser en ny evaluering af beskæftigelsesstrategien fra Copenhagen Economics, som Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, har fået udarbejdet.


På baggrund af et højt og stigende antal arbejdssøgende udviklede Naalakkersuisut fra 2013-2015 beskæftigelsesstrategien ”Et trygt arbejdsmarked”. Den endelige version af strategien, der indeholdt 16 konkrete initiativer, udkom i oktober 2015. Initiativerne i beskæftigelsesstrategien har siden da reduceret antallet af registrerede arbejdssøgende med 535-585 personer, reduceret antallet af matchgruppe 1-ledige med 335-375 personer og øget beskæftigelsen med 295-365 personer.

I evalueringen konkluderes det, at en vigtig del af strategiens målsætninger er opfyldt. Det er primært sket ved at få unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse samt personer med nedsat arbejdsevne, tilbage i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet. Som en del af beskæftigelsesstrategien blev antallet af revalideringsforløb øget, og en stor del af revalidenderne er kommet tilbage på arbejdsmarkedet efter endt forløb. Unge er kommet i uddannelse eller på arbejdsmarkedet ved hjælp af øget optag på Majoriaq, og gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik, har Naalakkersuisut ligeledes sikret, at arbejdsgivere og arbejdstagere hurtigere bliver matchet.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, udtaler i forbindelse med udgivelsen af evalueringen:

”Det er særdeles glædeligt, at vi oplever vækst og fremgang i Grønland. Rigtig mange borgere er kommet i job og har fået mulighed for at forsørge sig selv. I disse år oplever vi en markant stigning i antal beskæftigede og samtidig et fald i registrerede arbejdssøgende. Det er meget positivt. Beskæftigelse og uddannelse er afgørende for en aktiv og meningsfyldt tilværelse. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi for hele samfundet.”

Evalueringen påpeger, at der grundet den nuværende højkonjunktur er opstået mange nye jobs, som ikke direkte kan tilskrives initiativerne i beskæftigelsesstrategien. I evalueringen er der dog kun fokuseret på den isolerede effekt af beskæftigelsesstrategien. Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler i denne sammenhæng, at der skal profiteres på højkonjunkturen:

”Selvom der er grund til at glæde sig over udviklingen, så er der fortsat en stor gruppe borgere, heriblandt unge mellem 16-25 år, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er netop i disse år, når behovet for arbejdskraft er stort, at vi skal bruge muligheden for at få endnu flere borgere ind i fællesskabet – ind på arbejdsmarkedet – så alle bidrager til vores fælles udvikling.

Vi skal udnytte højkonjunkturen til at få flere med, så flere borgere kommer i job eller uddannelse. Det gælder i forhold til alle ledige grupper. Fra de ressourcestærke til de mere udsatte borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

I Naalakkersuisut anerkender vi, at arbejdsløsheden er en af vort lands største udfordringer, og der er behov for en differentieret indsats for ledighedsbekæmpelsen via tværgående indsatser i Grønlands Selvstyre, kommuner og berørte arbejdsmarkedsparter på lokalt, regionalt og nationalt plan.


Effekterne fra initiativerne i ”Et trygt arbejdsmarked” rækker ud over strategiperioden fra 2015 til 2018. Frem mod 2030 vurderes det, at beskæftigelsesstrategien vil bidrage med en yderligere stigning i beskæftigelsen. Naalakkersuisuts initiativer i den kommende beskæftigelsesstrategi vil bygge videre på dele af disse initiativer, og den nye strategi skal således ses i forlængelse af beskæftigelsesstrategien ”Et trygt arbejdsmarked”.

For yderligere information: Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked. Tlf.: (+299) 34 68 46 E-mail: joeh@nanoq.gl

Evalueringen af beskæftigelsesstrategien ”Et trygt arbejdsmarked” kan tilgås via nærværende link.