Oprettelse af grønlandsk ILO-udvalg

Naalakkersuisut har taget initiativ til oprettelsen af et grønlandsk ILO-udvalg, som skal være med til at fremme Grønlands fokus på det internationale samarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

Grønlands kommende ILO-udvalg er et trepartsudvalg bestående af repræsentanter fra Selvstyret samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer her i landet, forankret i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, og nedsættes med det formål at koordinere og fremme trepartssamarbejdet på arbejdsmarkedsområdet i spørgsmål henhørende under Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO.

ILO er underlagt FN og har til formål at fremme social retfærdighed og anstændige arbejdsvilkår ved at sætte internationale arbejdsstandarder. ILO har en unik trepartsstruktur, hvor repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere fra hele verden åbent debatterer og skaber arbejdsstandarder. ILO, som har 187 medlemslande og har vedtaget mere end 180 konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold, kunne i 2019 fejre 100 års jubilæum.

Formålet med Grønlands ILO-udvalg er at beskæftige sig med følgende:
  • Udveksle synspunkter i forhold til den overordnede grønlandske holdning til ILO’s arbejde og i forhold til, hvordan indsatsen prioriteres på kort og langt sigt.
  • Udveksle synspunkter i forhold til konventioner og drøfte eventuelle tiltag i forbindelse hermed.
  • Med passende mellemrum drøfte eventuel ratifikation af allerede vedtagne konventioner, der ikke tidligere er ratificeret fra grønlandsk side.
  • Drøfte eventuel opsigelse af allerede ratificerede konventioner.
  • Drøfte eventuelle initiativer til fremme af grønlandske prioriteringer og mærkesager i ILO-arbejdet.
Samtidig skal ILO-udvalget hjælpe med at udbrede kendskabet til ILO og konventionerne til befolkningen, således at befolkningen delagtiggøres i konventionernes betydning for arbejdsmarkedet. Udvalgets medlemmer er desuden faste høringspartere i forbindelse med årlige afrapporteringer til ILO.

ILO-udvalget skal afholde møde mindst én gang årligt og vil bestå af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt eventuelt særligt inviterede interessenter, hvis mødets tema lægger op til det.

Når et sagsområde er fuldt overtaget af Selvstyret fra Danmark, har Grønland selvbestemmelsesret over hvilke konventioner, landet ønsker at blive omfattet af. Danmark har gennem årene ratificeret 16 ILO-konventioner med virkning for Grønland, som Grønland i dag afrapporterer selvstændigt til ILO omkring. Hvis Grønland ønsker at ratificere en konvention, medfølger en forpligtelse til at implementere og overholde konventionen samt løbende og selvstændigt afrapportere til ILO.

Otte af ILO’s konventioner er såkaldte kernekonventioner, der dækker emner, som anses for værende grundlæggende principper og rettigheder på arbejdsmarkedet. Grønland er pt. omfattet af seks af disse, med de resterende to planlagt ratificeret i 2020-21.

I 2019 fik Grønland hævet det territoriale forbehold for kernekonventionen C111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, som inkluderer adskillelse, udelukkelse eller fortrinsbehandling på grund af race, farve, køn, religion, politisk anskuelse, national eller social oprindelse, etc. Dette er et vigtigt skridt i samfundets ønske om at prioritere – og signalere viljen til – ligestilling.

Det er betydningsbærende og positivt, at Grønland påtager sig et konstruktivt medansvar for det internationale samarbejde, ILO.

SIK udtaler:
”SIK finder det positiv, at Departementet har til hensigt at nedsætte et grønlandsk ILO udvalg.
SIK kan støtte indholdet i […] pressemeddelelse[n]. […]
SIK ser frem til det videre samarbejde omkring ILO-området!”For yderligere oplysninger vedrørende denne pressemeddelelse, kan der rettes henvendelse til Departementschef i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Jørgen t. Hammeken-Holm: Tlf: (+299) 346846, email: joeh@nanoq.gl