Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning og Nukissiorfiit holder møder med borgere og institutioner i Uummannaq

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning Jess Svane har den 3. oktober 2019 holdt borgermøde i Uummannaq om forsyningen med drikkevand.

Jess Svane fortalte indledningsvis:
”Naalakkersuisut ser med stor alvor på situationen. Det må være både udfordrende og hårdt, at skulle undvære den normale vandforsyning. Det er Naalakkersuisuts klare forventning, at Nukissiorfiit fortsætter indsatsen med at normalisere vandforsyningen hurtigst muligt”.

Jess Svane oplyste videre, at han har bedt Nukissiorfiit om løbende at holde koordinationsmøder med alle relevante myndigheder med henblik på at koordinere indsatsen og informere om de tiltag, som Nukissiorfiit iværksætter. Det er forhåbningen, at sådanne møder vil bidrage til at situationen løses så hurtigt som muligt.
Jess Svane og Nukissiorfiit fortalte videre om en række af de nye tiltag, som er i værksat for at udbedre situationen, herunder, at:

• Transportskibet Sermilik kommer til Uummannaq, så Royal Greenland kan modtage indhandling.
• Nukissiorfiit bringer 2 nye vandanlæg, såkaldte omvendte osmose anlæg, til byen for at sikre fiskeproduktionen og anden vandforsyning på kort sigt
• Nukissiorfiit bringer et mobilt laboratorium til Uummannaq, så rensningen af vandværk og vandledninger kan speedes op.
• Nukissiorfiit opkræver ikke el- og vandregninger i Uummannaq i september og oktober.

Under borgermødet kom der mange gode spørgsmål, kommentarer og forslag. Der blev bl.a. spurgt til:

• Hvordan Nukissiorfiit vil rense rørledningerne. Nukissiorfiit oplyste bl.a., at metoden er, at man vil blive ved med at skylle vandnettet og installationer med vand, indtil olieindholdet er under de lovpligtige grænseværdier.
• Andre spørgsmål vedrørte muligheden for at få erstatning for tabte indtægter. Nukissiorfiit anbefalede, at man tager kontakt til sit forsikringsselskab, som kan udrede sagen med Nukissiorfiits forsikringsselskab.
• Der var spørgsmål til de sundhedsmæssige konsekvenser ved, at der er udledt olie i drikkevandet. Nukissiorfiit opfordrede til, at man kontaktede sundhedsvæsenet, såfremt man er bekymret for sit helbred.
• Der var ros til sygehusvæsenets, offentlige institutioners, herunder brandvæsenets personale og de frivillige for, at de har håndteret situationen flot.
• Borgere ønskede at få oplyst, om det er muligt få fyldt private vandtanke op med vand. Nukissiorfiit oplyste, at når det mobile laboratorium kommer til Uummannaq, vil man kunne undersøge de private vandtanke, hvorefter man efter tilladelse fra tilsynsmyndighederne vil kunne fylde alle rene tanke op med vand.
• Der var spørgsmål til hvilke borgere der kan få bragt vand ud til boligen. Nukissiorfiit oplyste, at første prioritet er at sikre at alle kan få adgang til drikkevand gennem opstilling af vandbeholdere forskellige steder i byen.

Jess Svane rundede aftenen af med bl.a. at understrege, at Naalakkersuisut vil følge sagen tæt, indtil vandforsyningen igen er i orden. Jess Svane lovede desuden, at ville orientere Naalakkersuisut om de drøftede emner.

Naalakkersuisoq Jess Svane og Nukissiorfiit holdt derudover i løbet af torsdagen møder om situationen med lokale repræsentanter for Avannaata Kommunia, personalet i børnehaven Nuunu og på alderdomshjemmet, sygehuset, det lokale beredskab og børnehjemmet.

Der var en god og konstruktiv dialog med de mange medarbejdere, om hvordan vandsituationen har påvirket hverdagen, herunder hvordan der er fundet nye løsninger ved anvendelse af de mange lokale vandtanke, der er opstillet i byen til at dække behovet.Jess Svane udtaler i den anledning: ”Jeg er glad for de mange gode input og forslag til, hvordan vi kan gøre hverdagen lettere for alle borgere, herunder de ældre, børnene og ikke mindst de syge. De mange input vil blive taget med i det videre arbejde”.
For yderligere information kontakt ministersekretær Helene S. Pedersen, Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, tlf. +299 55 19 61, e-mail: hele@nanoq.gl