Vi lytter til børnene – de er Grønlands fremtid

Naalakkersuisut lytter til børnene og tager børnenes stemme meget alvorligt, når der laves nye tiltag på børne- og ungeområdet. Naalakkersuisut har læst MIOs rapport: ”Børnenes anbefalinger til en national handlingsplan for implementering af FNs konvention om barnets rettigheder i Grønland” med stor interesse, og opfatter den som et vigtigt input i arbejdet med at sikre et godt liv for alle børn og unge.


Naalakkersuisut arbejder løbende på at inddrage børnenes stemmer og tager udgangspunkt i den aktuelle viden om børn og unges trivsel i arbejdet for at forbedre vilkårene for børn og unge. Både Befolkningsundersøgelsen og HBSC undersøgelsen af skolebørn bidrager med vigtig viden om børn og unges sundhed, trivsel og levevilkår. Ligeledes bidrager MIOs rapporter og Nakuusas børneråd med vigtige anbefalinger som Naalakkersuisut, så vidt muligt, vil inddrage i arbejdet med kommende initiativer på børne-, unge- og familieområdet.

”Børnenes stemme er vigtig. Det er børnene der er vort lands fremtid, og vi skal sikre, at de har de bedste forudsætninger for at bidrage positivt til vores lands udvikling. Naalakkersuisut er helt enig med MIO i, at arbejdet med at sikre et godt liv for børn og unge rækker ud over tiltag på socialområdet. Et godt børneliv forudsætter, at der er gode rammer i forhold til bolig og familieliv, udvikling, uddannelse, sundhed og fritid”, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen og fortsætter:

”Børnenes ord og tanker om det gode børneliv viser os, at vi er nødt til at stå sammen som samfund om at fremme det gode liv i familierne, på skolerne og i fritidslivet. Det er en fælles opgave, som kræver en indsats fra alle i vores samfund, ikke mindst fra forældre, kommuner, sundhedsvæsenet, politiet og Selvstyret. Vi er nødt til at lytte til børnene, når de fremhæver misbrug af alkohol og hash, som en af de allerstørste trusler mod det gode børneliv. Forebyggelsen af misbrug er fortsat helt central, når vi skal sikre et godt liv for alle børn og unge”.


MIOs rapport: ”Børnenes anbefalinger til en national handlingsplan for implementering af FNs konvention om barnets rettigheder i Grønland” baserer sine anbefalinger på interviews med 295 børn. Naalakkersuisut tager både børnenes udsagn og MIOs anbefalinger meget alvorligt, og glæder sig over at mange af anbefalingerne allerede indgår i arbejdet med de kommende strategier for arbejdet med børn, unge og familier.

Til efteråret vil Naalakkersuisut præsentere tre strategier, som samlet set skal løfte børne- og ungeområdet, og som vil komme med konkrete løsninger på mange af de områder som børnene anbefaler.
- Naalakkersuisuts kommende familiepolitik vil sætte den overordnede ramme for arbejdet med børn, unge og familier i sin helhed. Familiepolitikken vil være grundlaget for arbejdet fremadrettet.
- Naalakkersuisuts kommende folkesundhedsprogram Inuuneritta III har til mål at løfte børne- og ungeområdet generelt, med fokus på universelle initiativer, der ikke nødvendigvis er rettet mod udsatte familier.
- Naalakkersuisuts kommende handlingsplan mod omsorgssvigt af børn og unge har til formål at nedbringe omsorgssvigt i kommunerne. Handlingsplanen indeholder konkrete initiativer som skal løfte kommunernes arbejde gennem forebyggelse og optimering af kommunernes administration.

Alle strategier har fokus på at sikre det gode børneliv og understøtte, at familierne har de bedste forudsætninger for at give deres børn en god og tryg opvækst. Naalakkersuisut er i arbejdet opmærksomme på, at forbedringer på børne- og ungeområdet kræver samarbejde på tværs af social-, sundheds- og uddannelsesområdet.

Naalakkersuisut har derfor særligt fokus på tværfaglig koordination og samarbejde i de kommende strategier og initiativer.


Kontakt
For nærmere information kontakt departementschef Julie P Wilche på e-mail: jprw@nanoq.gl eller tlf. + 299 551190