Et løft af børne- og ungeområdet

Der er igennem de sidste år igangsat en række initiativer i såvel Selvstyret som i kommunerne, for at forbedre forholdene for børn og unge. Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsens netop afholdte møde, med social- og indenrigsminister Astrid Krag og justitsminister Nick Hækkerup, skal ses som yderligere et skridt mod et løft af børne- og ungeområdet.

Naalakkersuisut og Inatsisartut har de seneste år sikret et styrket tilsyn, etablering af en Socialstyrelse, vedtaget lov om støtte til børn, samt øget bevillingerne til en lang række forbedringer på børne- og ungeområdet. Forbedringerne er skridt på vejen for at sikre, at børn ikke udsættes for omsorgssvigt og overgreb.

På de netop afholdte møder mellem Naalakkersuisoq Martha Abelsen og de nye danske ministre for henholdsvis Social- og Indenrigsministeriet og Justitsministeriet, drøftede parterne hvordan danske myndigheder fremadrettet kan hjælpe og bidrage til udviklingen af området i samarbejde med Selvstyret. Helt konkret har Naalakkersuisut foreslået:
  • Fagpersonale, der kan hjælpe kommunerne med sagsbehandling og sidemandsoplære de kommunale sagsbehandlere.
  • Fagpersonale som kan indgå i behandlingsarbejdet
  • Styrket samarbejde med en række institutioner i Danmark så tilbud og behandlingsindsatser styrkes, og der sikres en grønlandsk kapacitets- og kompetenceopbygning.
  • Indsatser så borgerne oplever, at der handles hurtigt i sager om overgreb på børn, voldtægt og vold eller mistanke herom.
  • Indførsel af foranstaltningsrammer
  • Resocialiserende behandling af krænkere under afsoning samt styrkelse af ofres retsstilling
I forhold til etablering af mere langsigtede løsninger, er det nødvendigt at gå i dialog med flere danske ministerier. Naalakkersuisut ønsker derfor, at der nedsættes en bred sammensat dansk/grønlandsk arbejdsgruppe, hvor de grønlandske kommuner er repræsenteret. Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling til, hvordan Danmark på længere sigt kan hjælpe Grønland med at forbedre forholdene for børnene i Tasiilaq og resten af Grønland.

”Der har været god dialog med de danske ministre om vores fremtidige samarbejde. Der var enighed om, at vi skal fortsætte det tætte samarbejde mellem vores myndigheder. Begge ministre har udtrykt et ønske om at støtte Grønland fagligt fremadrettet. De danske ministre har taget vores ønsker til efterretning, og der vil være en efterfølgende dialog om hvordan vi finder den bedste løsning for alle” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområder Martha Abelsen.

Sideløbende med henvendelsen til de danske myndigheder fortsætter Naalakkersuisut det igangværende samarbejde med danske myndigheder om blandt andet satspuljeinitiativerne og udmøntningen af justitspuljen.

Naalakkersuisut arbejder ligeledes på at fremskynde en række indsatser for børn og unge, ligesom Naalakkersuisut fortsat planlægger at fremsætte en handleplan mod omsorgssvigt af børn, et nyt folkesundhedsprogram med fokus på børn og unge samt en familiepolitik til efteråret 2019.

”Jeg håber at de allerede igangsatte initiativer, henvendelsen til Danmark om kortsigtede og langsigtede forbedringer og Naalakkersuisuts andre planlagte initiativer sikrer den helt nødvendige støtte til børne- og ungeområdet i hele landet” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområder Martha Abelsen.

For nærmere information kontakt departementschef Julie Præst Wilche, e-mail: jprw@nanoq.gl eller tlf. + 299 551190