Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser

– Sommer og Efterår 2019.

Hermed meddeles de besluttede fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusok-ser – Sommer og Efterår 2019.

APNN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. Det tilstræbes derfor så vidt muligt, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter.

Efter 8 år uden tællinger i Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq - gennemførte Grøn-lands Naturinstitut i 2018 officielle tællinger af rensdyr og moskusokser. Dette foregik også i 2019 i Region 3 – Akia-Maniitsoq – efter 9 år uden tællinger og Region 4 – Ameralik – efter 7 år uden tællinger. Tællerapporterne forventes først færdiggjort i slutningen af 2019, men der er ifølge de foreløbige bestands-estimater for især antal-let af rensdyr grundlag for ændringer på nuværende tidspunkt. Antallet af rensdyr i de pågældende fangstregioner er steget på trods af stabile årlige fangsttal fra 2010 og 2012 frem til i dag og der er nu grundlag for at forlænge fangstperioderne for er-hvervsfangere og fritidsjægere, foreløbigt gældende for i år. Der er ingen ændringer i de resterende fangstregioner for rensdyr.

Der blev gennemført minimumstælling af moskusokser i Ivittuut i april 2019 og det er på dette grundlag, at kvoten for Ivittuut er besluttet.

Rensdyr
1. Region 2, 3, 4 og 5: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober.
2. Region 1, 6, 7 og 8: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 30. september.
3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december.

Begrundelser: Der blev til rensdyrjagt-sæsonen i 2018 kun udleveret én licens pr. fangstregion til fritidsfangere fra forvaltningsområde Nuuk, der havde betalt jagtbevis før 1. maj 2018. Således blev der udleveret 2.287 licenser fordelt med 1.162 licenser til Region Akia-Maniitsoq og 1.125 licenser til Region Ameralik. Det er imidlertid kun 771 af disse, der blev returneret med fangstmelding, svarende til kun 34 %, hvilket gør det svært for GN og APNN at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes til-stand i de pågældende to regioner.

Det understreges, at der fra kommunernes side vil blive udleveret rensdyrlicenser én ad gangen, hvilket gælder for både erhvervsfangere og fritidsjægere. Der kan kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfreds-stillende vis. Det bliver et krav, at ikke returnerede fangstmeldinger og ubrugte li-censer fra 2018 skal returneres. APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne re-turnering af licenser med fangstmelding og manglende returnering vil i fremtiden kun-ne få konsekvenser for muligheden for ansøgning om licenser.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre moto-riserede køretøjer til forfølgning samt fangst af rensdyr.

Moskusokser
4. Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 3 og 4 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
5. Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. au-gust og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af tro-fætyre samt køer med kalve er forbudt.
6. Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser star-ter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat medtages til moskusokse-region Naternaq. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
7. Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritids-fangst for fangstregion Kap Atholl bliver på 40 dyr. Moskusoksekvoten til er-hvervs- og fritidsfangst for fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land forbliver uændret på 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er for-budt.
8. Forvaltningsområde Ivittuut: Fangstperioden for erhvervsfangere og fritidsjæ-gere er uændret fra 1. august til og med 15. december. Kvoten fastsæt- tes med baggrund i minimumstælling fra april 2019 til 30 stk. 1-2 årige mos-kusokser fordelt på 12 tyre og 18 køer. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
9. Forvaltningsområde Sigguk: Der fastsættes ligesom i 2016, 2017 og 2018 en moskusoksekvote på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve 0er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Kap Atholl i forvalt-ningsområde Qaanaaq forbliver efter minimumstællingen i 2015 uændret på 40 dyr, jf. pkt. 7. Fangstområdet for moskusokser i Inglefield Land blev i 2017 udvidet mod syd til og med Prudhoe Land, da moskusokserne er begyndt at vandre sydover, jf. pkt. 7.
Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Sigguk forbliver på 150 dyr, som besluttet efter høringen tilbage i 2016, men hæves ikke yderligere, før der har været minimumstælling i forvaltningsområdet, jf. pkt. 9.
Da moskusokserne er kommet til landområderne Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat i den sydlige del af moskusokseregion Naternaq medtages disse til Naternaq, jf. pkt. 6.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre moto-riserede køretøjer til forfølgning samt fangst af moskusokser.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2019 ophæves ved dispen-sation.

Kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som inden for de sene-ste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på 2 år, er gældende.


For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fi-skeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.glBilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland.
Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland.
Bilag 4: Jagtområde 1, 2, 3 og 4 moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.
Bilag 5: Region 11 for rensdyr.
Bilag 6: Moskusokseregion Inglefield Land - Prudhoe Land.
Bilag 7: Moskusokseregion Naternaq.