Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023Miljøstyrelsen for Råstofområdet sender udkast til strateginotat i 8 ugers offentlig høring fra dags dato.


I forlængelse af den seneste råstofstrategi 2014-2018, er der blevet gennemført en adskillelse mellem miljømyndighed og tilladelsesmyndighed på råstofområdet. Administration af miljøforhold ved råstofaktiviteter varetages nu særskilt af Miljøstyrelsen for Råstofområdet under Departementet for Natur og Miljø.

I den kommende strategiperiode 2019-2023 fortsætter Miljøstyrelsen for Råstofområdet med at sætte miljøhensynet i fokus, både før opstart af råstofudvinding og efter nedlukning af råstofprojekter.

Miljøet i råstofstrategien 2019-2023

Miljøstyrelsens strateginotat handler om udviklingsmål for regulering af miljø-, natur- og klimaforhold til lands og til havs på råstofområdet i Grønland.

Strategien tager udgangspunkt i råstoflovens overordnede formål – at al aktivitet på området skal foregå forsvarligt med hensyn til miljø- og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt god international praksis.

Miljøhensynet fra før opstart til efter nedlukning
Strategiens overordnede målsætning er, at Miljøstyrelsen gennem de forskellige indsatsområder og udviklingsmålene får miljøhensynet i fokus hos råstofselskaberne så tidligt som muligt og hele vejen igennem råstofprojektets livscyklus til efter nedlukning af råstofprojektet.

Det samlede miljøaftryk – en økosystembaseret forvaltning
Strateginotatet lægger op til at miljøforvaltningen bevæger sig hen imod en økosystembaseret forvaltning hvor der ses på hvorledes et område udsættes for en samlet påvirkning fra både råstofaktiviteter og de øvrige aktiviteter i området – det samlede miljøaftryk.

To miljølove for henholdsvis mineralområdet og olie-/gasområdet
Den øvrige råstofmyndighed planlægger at udarbejde nye særskilte råstoflove for henholdsvis mineralområdet & småskalaområdet og kulbrinteområdet. Strateginotatet indeholder derfor også en målsætning om, at videreudbygge den selvstændige håndtering af miljøforhold ved råstofaktiviteter og udarbejde to nye selvstændige miljøråstoflove – én miljølov angående hårde mineraler og én miljølov angående olie- og gasområdet.

Åbenhed, samarbejde og kommunikation
Miljøstyrelsen ønsker at indgå i et effektivt og gensidigt respektfuldt samarbejde med de forskellige aktører i udviklingen af råstofaktiviteter. Dette forudsætter en åben, saglig og konstruktiv dialog mellem de involverede samarbejdsparter. Miljøstyrelsen har derfor også åbenhed, samarbejde og kommunikation som centrale indsatsområder.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) ønsker med den offentlige høring af strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023 at modtage høringssvar fra alle interesserede. Høringsmaterialet er at finde på Naalakkersuisuts høringsportal https://naalakkersuisut.gl/da/Høringer og høringssvar fremsendes til Miljøstyrelsen til eamra@nanoq.gl senest 19. august 2019.

For yderligere information venligst kontakt:
Styrelseschef Najaaraq Demant-Poort, tlf. 34 68 38 mail: nasd@nanoq.glFigur 1: Indsatsområderne og udviklingsmålene er fokuseret på de forskellige faser i råstofprojekternes livscyklus: Før forundersøgelse og efterforskning starter – overgangen fra efterforskning til udnyttelse – når råstofudnyttelse er i gang – og efter nedlukning. I cirklens midte er formuleret de indsatser, som er i fokus i alle faserne.